Nyheter

Behövs ett maritimt kluster i Stockholm-Mälarregionen?

Sverige har EU:s längsta kustremsa, trots detta har vi i många hänseenden halkat efter vad gäller att ta tillvara på de möjligheter det skapar. Ett sätt att bättre koordinera gemensamma prioriteringar och behov skulle kunna vara att bilda ett maritimt kluster i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet bjöd in aktörer från olika delar av de maritima basnäringarna och offentlig sektor till ett öppet möte för att undersöka hur intresset är för ett sådant samarbete.

Vad innebär ett maritimt kluster?


Från år 2009 finns det en färdigställd nationell sjöfartsstrategi, vilket höjt frågans status och ger aktörer inom de maritima basnäringarna andra förutsättningar att lyfta gemensamma prioriteringar till nationell nivå. Stockholm-Mälarregionen har halkat efter i den utvecklingen men har stor potential när det kommer till att vidareutveckla samverkan i den maritima näringen.

- Som värdar för mötet ska det bli spännnade att höra hur intresset är för utveckling av ett maritimt samarbete, sade Maria Nimvik Stern, generalsekreterare på Mälardalsrådet.

- Om man gör saker ihop kan man komma längre och göra det på ett bättre sätt än om man gör det själv, konstaterade Johan Axiö, infrastruktursamordnare Stockholm-Mälardalen Sjöfartsverket.

Regeringens arbete med den maritima näringsutvecklingen presenterades av Ida Björklund från Näringsdepartementet. Ida arbetar som projektledare för den nationella sjöfartsstrategin som påbörjades av den förra regeringen och nu har slutförts.

- Det finns en stor efterfrågan på dialogplattformar, både regionala och tematiska men det krävs ett stort samarbete där alla näringar måste samlas för att man ska kunna få ut något av det, berättade Ida Björklund.

I Västra Götalandsregionen har man sedan 2012 en gemensam regional utvecklingsstrategi i samverkan mellan kommuner, näringsliv, akademi, myndigheter och intresseorganisationer. Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert berättade om varför Västra Götalandsregionen valt att satsa på maritim näringsutveckling och ett gemensamt maritimt kluster.

- Det är viktigt för att vi har ett maritimt arv att förvalta, en stark forskningstradition plus att näringen ger många arbetstillfällen. Kluster fungerar som ett verktyg för att nå blå hållbarhet.

- Samverkan med andra kluster är viktigt och det hade varit fantastiskt roligt om det fanns fler på regional nivå. Om vi ser styrkorna och möjlighet att kunna utbyta erfarenheter så kan vi nå längre än om vi arbetar var för sig, sade Jessica Hjerpe Olausson.


Ida Björklund, Näringsdepartementet talar på öppet möte om maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen
Ida Björklund, Näringsdepartementet talar på öppet möte om maritimt samverkanskluster i Stockholm-MälarregionenVilka behov finns för storregional maritim samverkan?


Potentialen med kluster som plattform där gemensamma nätverk kan skapas är central för att kunna utveckla de maritima basnäringarna. Ett maritimt kluster i Stockholm-Mälarregionen skulle kunna bidra med kunskapsspridning och viktiga nätverk för framtida samarbeten. Som enskild aktör blir det svårt att rikta förslag gentemot staten, men som kluster skapas möjligheten att tala med gemensam röst. Dock är det viktigt med en bredd bland deltagande aktörer så att inte kolliderande beslut fattas.

- Kluster kan skapa jobb och tillväxt. De växer till slut ihop, landbaserade klusterdelar går till sjöss och havsbaserade verksamheter går i land. Det finns stora möjligheter men det krävs samverkan, engagemang, vilja och stöd för att lyckas, poängterade Anna Hammargren, moderator för mötet och tidigare generalsekreterare för Sjöfartsforum.

Hos de stora aktörerna i Stockholm-Mälarregionen förespråkades det mer samverkan i regionen samtidigt som det fanns en oro hos samtliga att sjöfartens potential inte är prioriterad.

- Underlätta kluster för maritima näringar och ha lägre skatt på tjänster, uppmanade Jan Larsén, VD på Strömma Turism & Sjöfart, när han tryckte på vikten av att säkra infrastrukturen och låta de privata aktörerna ta mer plats.

Karl Garme, forskare på KTH - institutet för farkost- och flygteknik, menade att politiken och planeringen måste inse potentialen med vattenvägen. Där kan klustersamverkan ge en hjälpande hand som kompletterande kompetens, vilket i sin tur inspirerar till mer forskning.

- Realisera vattenvägens potential, systemfrågor mår bra av samverkan, och ta hjälp av varandra genom kontinuerlig dialog, sade Karl Garme.

Johan Castwall, VD på Stockholms Hamnar, återkom även han till vikten av samarbete.

- Vi ska tillsammans utnyttja vårt inflytande, gör en sjöfartsstregi för Mälardalsområdet, tyckte Johan Castwall.

Lotta Andersson, projektledare på Stockholms Handelskammare och författare till rapporten ”Kampen om kajerna”, menade att sjöfarten allt för ofta tas för given och att frågan bortprioriteras. Hon menade att en samlad regional sjöfartsstrategi för huvudstadsregionen behöver utvecklas.

- Det krävs politiska krafttag. Handelskammaren stödjer klustersamverkan, sade Lotta Andersson.

Hur går vi vidare?


Seminariet avslutades med bordsvisa diskussioner, där majoriteten var eniga kring behovet av samverkan och fortsatta diskussioner om gemensamma nämnare. Mälardalsrådet kommer att sammanställa resultaten av diskussionerna som ett första steg. Tre viktiga frågor att ta med sig inför framtida samarbete är rollfördelningen, konkretisering och en möjlig utveckling av en regional strategi.

- Det har varit intressant att följa diskussionerna idag och ta del av det stora intresset i frågan. Nu får vi sammanställa materialet som vi fått in och se vad nästa steg i processen kan bli, avslutade Maria Nimvik Stern.

Minnesanteckningar från dagens diskussioner hittar du här:

Minnesanteckningar-från-diskussionen

Här nedan hittar du dagens presentationer:

Anna Hammargren- Den maritima basnäringen

Näringsdepartementet-Ida Björklund- Regeringens arbete med maritim näringsutveckling

Västra Götalandsregionen - Jessica Hjerpe Olausson - Maritim näringsutveckling

Strömma Turism & Sjöfart - Jan Larsén, Karl Garme forskare KTH, Stockholms hamnar- Johan Castwell

Handelskammare- Lotta Andersson - Kampen om kajerna