Nyheter

En Bättre Sits storregional systemanalys är inlämnad

31 oktober lämnade sju län in en gemensam plan för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och Gotland till Trafikverket. Systemanalysen ”En Bättre Sits” innehåller konkreta förslag för hur regionen fram till år 2030 ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och arbetsmarknadens krav.

Sju län i Stockholm-Mälardalsregionen står eniga bakom analysen ”En Bättre Sits – storregional systemanalys” som i dag den 31 oktober lämnas in till Trafikverket. De sju länen är Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Stockholm, Östergötland och Gotland. Systemanalysen signeras den 11 november av representanter för alla sju länen vid en ceremoni i Stockholm.

De kommande åren väntas arbetsmarknaden i regionen växa med 700 000 nya jobb, och tillsammans står de sju länen för 60 procent av de senaste årens befolkningsökning i Sverige.

Syftet med ”En Bättre Sits” är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.

Ladda ned En Bättre Sits storregional systemanalys:

Sju län i Stockholm-Mälardalsregionen står eniga bakom analysen ”En Bättre Sits – storregional systemanalys” som i dag den 31 oktober lämnas in till Trafikverket. De sju länen är Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Stockholm, Östergötland och Gotland. Systemanalysen signeras den 11 november av representanter för alla sju länen vid en ceremoni i Stockholm.

De kommande åren väntas arbetsmarknaden i regionen växa med 700 000 nya jobb, och tillsammans står de sju länen för 60 procent av de senaste årens befolkningsökning i Sverige.

Syftet med ”En Bättre Sits” är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.

 

En Bättre Sits Storregional systemanalys

Nuläge och utmaningar

 • Stark tillväxt, framför allt i de större städerna, med ökade person- och godsflöden, varav en hög andel på väg
 • Ökad integration av regionens bostads-, studie- och arbetsmarknader, men med stor kvarvarande potential
 • Stora kostnader för trängsel och förseningar, över 6 miljarder kronor per år enbart i Stockholmsregionen
 • Fortsatt höga utsläpp av växthusgaser från transportsektorn, framför allt biltrafiken
 • Utmaningen att möta ett ökat transportbehov med en omställning mot hållbara transporter samt att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande och en bättre integration

De åtgärder som länen bakom ”En bättre sits” ser krävs för att klara att möta de närmaste årens utmaningar ä kan sammanfattas till fem strategier:

1.Styr mot beteendeförändring
2.Ställ om fordonsparken
3.Återställ funktionalitet
4.Förbättra prestanda
5.Öka kapaciteten

De konkreta behov som de sju länen bakom ”En bättre sits” vill ska prioriteras de närmaste åren är:

 • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala
 • Ökad kapacitet på Mälarbanan
 • Ökad kapacitet på Svealandsbanan
 • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg
 • Utökad kapacitet vid väg E4 som annars blir en flaskhals i en redan hårt belastad infrastruktur.
 • Kapacitetsökning på E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.