Nyheter

Hej Ulla-Stina! Vad är TEN-T?

Utmaningarna med kapacitetsbrister i Sverige påverkar det europeiska transportsystemet. Ulla-Stina Ingemarsson på Trafikverket, nationell koordinator för det transeuropeiska trafiknätet (TEN-T), deltar på Infrastrukturdagen den 7 december.

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och angränsande länder, som definieras i en EU-förordning (EU 1315/2013). I förordningen finns mål och riktlinjer för hur nätet ska utvecklas fram till år 2030 och år 2050. Målen för det transeuropeiska transportnätet ligger väl i linje med de svenska transportpolitiska målen och understryker speciellt den gränsöverskridande dimensionen. TEN-T är ett instrument som ska bidra till utvecklingen av den inre marknaden och till att främja sysselsättningen, samtidigt som miljöfrågor och målen för hållbar utveckling respekteras.

Nätet utgörs av en struktur på två nivåer för EU:s transportvägar, i form av ett övergripande nät och ett stomnät. Det övergripande nätet består av ett multimodalt nät med relativt hög täthet. Stomnätet består av de delar av det övergripande nätet som är strategiskt viktigast för transportflödena både inom Europa och globalt sett. Målet med infrastrukturutvecklingen längs stomnätet är att färdigställa sammanhängande förbindelser som kommer att möjliggöra effektiva transporter med hög kvalitet.