Nyheter

Nya perspektiv på framtidens godstransporter - samrådsdag med akademi och näringsliv 12 oktober

Tid: 12 oktober kl 09:30-ca 14:30
Plats: World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm
Anmäl dig här!


Vad behöver göras för att säkerställa tillgången till tillförlitliga, effektiva och hållbara godstransporter i Stockholm-Mälarregionen? Vilka perspektiv och lösningar kan akademi och näringsliv bidra med i arbetet med en storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen?

Den 12 oktober bjuder Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete in till en särskild samrådsdag med akademi, näringsliv och offentlig sektor om framtidens godstransporter. Inspel från dagen kommer att vara viktiga underlag i det fortsatta arbetet med den storregionala godsstrategin för Stockholm-Mälarregionen.

Mot en storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen
Stockholm-Mälarregionen är med sina 4 miljoner invånare Sveriges största konsumentmarknad med stor import och export. Varje år exporteras varor för totalt 530 miljarder kronor från regionen. I takt med att regionen växer och det internationella utbytet vidgas, ökar även behovet av godstransporter. Godstransporterna förväntas vara 65 procent större år 2040 än vad de är idag.

För att möta framtida utmaningar och bättre nyttja transportsystemet har de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete påbörjat arbetet med en storregional godsstrategi. En första delrapport om mål, nuläge och utmaningar för regionens godstransporter presenterades under Almedalsveckan. Arbetet fortsätter nu med särskild kunskapsinhämtning från akademi och näringsliv den 12 oktober.

Läs rapporten här!


Vad kan göras för att förbättra systemet och vilka åtgärder i vilka delar är nödvändiga? Hur ser akademin på den fortsatta utvecklingen och möjligheten till innovativa lösningar för att avlasta ett hårt belastat transportsystem? Varmt välkomna till En Bättre Sits samrådsdag den 12 oktober på WTC i Stockholm.

Den storregionala godsstrategin syftar till att utveckla en samverkan och systemsyn som förbättrar beredskapen för framtida åtgärder i transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen och bildar underlag för kommande infrastrukturplaner.

En Bättre Sits är ett transportpolitiskt samarbete mellan ett stort antal intressenter i de åtta länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg och Gotland som arbetar tillsammans för en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors och företags vardag. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.