Organisation

Våra medlemmar är kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vår roll är att vara en storregional aktör för frågor inom regional utveckling och mötesplatsen för politik, akademi och näringsliv.

Den starkaste trenden som påverkar Stockholm-Mälarregionens utveckling är den ökande befolkningen och möjligheten för fler att bli en del av den större arbetsmarknads-, utbildnings- och bostadsregionen. Samtidigt är regionen del i en global konkurrens som ställer krav på attraktiva livsvillkor för människor i såväl städerna som den omgivande regionen. För att storregionen ska fortsätta utvecklas som konkurrenskraftig, attraktiv och hållbar är det viktigt med gemensamma målbilder och samsyn kring färdriktningen för arbetet.

Mälardalsrådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor och främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen. Vi ska ta tillvara och driva frågor som stärker våra medlemmar och vara en mötesplats för näringsliv, politik och akademi i storregionala utvecklingsfrågor.

Mälardalsrådets inriktningsmål

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

De prioriterade områdena för 2018 är följande:

Infrastruktur och transporter – En Bättre Sits storregionala systemanalys: arbeta för att Stockholm-Mälarregionens prioriteringar för transportinfrastrukturen ska få genomslag i den nationella åtgärdsplaneringen samt påbörja nästa planperiod med en ny storregional godsstrategi.

Strategisk kompetensförsörjning: etablera en storregional strategisk samverkan som resulterar i framtagandet av en gemensam systembild inom kompetensförsörjnings området.

En stärkt innovationsförmåga i offentlig sektor: sprida exempel och lärdomar kring innovation i offentlig sektor från Stockholm-Mälarregionen.

Studieresa till Berlin: genomföra en högkvalitativ resa för en delegation med representanter från politik, akademi och näringsliv i Stockholm-Mälarregionen, breddning av lärandet från resan samt etableringen av ett strategiskt samverkansnätverk över sektorsgränser.

Kontakta oss gärna om du har frågor om vår organisation.