Maritim samverkan

Med vårt geografiska läge – i Östersjöns mitt med omfattande kuststräcka och centrala kopplingar till inlandssjöfarten – har Stockholm-Mälarregionen stor maritim betydelse. Inom det här området arbetar vi för att öka tillgängligheten för person- och godstransporter på vatten.

Inbjudan till seminarium: Hur tar vi tillvara våra vattenvägar och vårt gemensamma vatten?

Välkommen till ett maritimt halvdagsseminarium med fokus på vikten av samverkan mellan myndighet, region och kommun och deras gemensamma intressen, utmaningar och behov.

Den maritima dagen tar avstamp i FLYT-projektet för bättre förutsättningar för kollektivtrafik på vatten, där Mälardalsrådet är en av projektparterna. Målet är en mer effektiv planering av vattenvägarnas roll i transportsystemet. Vi kommer även tala om vattenkvalitet samt ta del av sjöfartens långsiktiga arbete och planering på nationell nivå, presenterat av Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart.

Kort om programmet:
Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart, Trafikverket, om sjöfartens potential gällande persontrafik och godstrafik till sjöss. Hur ser den långsiktiga planeringen gällande vattenburet transportsystem ut?

Susanna Hall Kihl, grundare Vattenbussen och samordnare för projektet FLYT – långsiktigt utnyttjande av vattenvägen för ökad tillgänglighet och hållbart samhälle.

Glada sjöar och hav – vad innebär ett vattenburet transportsystem för vattenkvalitén? Ta del av vattenvårdsförbundens arbete.

Målgrupp:
Maritima dagen
vänder sig till dig som är tjänsteperson inom statlig förvaltning, region eller kommun. Du arbetar med planering av trafik, samhällsbyggnad, infrastruktur, miljö eller andra frågor som är relevanta inom området. Även förtroendevalda med engagemang och ansvar för kollektivtrafik, samhällsbyggnad och maritima frågor är välkomna.   

Plats och tid:
Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm 
27 maj 2019, kl 09:30 (09:00 Kaffe och smörgås) – 13:00 (inkl lunch)

Susanna Hall Kihl, grundare Vattenbussen och samordnare för projektet FLYT och Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart


Stockholm-Mälarregionen har stor maritim betydelse

Genom en hållbar användning av havet och befintliga vattenvägar kan den maritima sektorn bidra till att Stockholm-Mälarregionens internationella konkurrenskraft stärks och öka tillgängligheten för person- och godstrafik i det storregionala transportsystemet.

Mälardalsrådet har sedan 2017 kunnat konstatera att det finns ett stort intresse av att fördjupa arbetet med de maritima frågorna utifrån ett storregionalt perspektiv.

Arbetet bedrivs genom samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Målet är att stärka Stockholm-Mälarregionens konkurrenskraft genom att bidra till ökad användning av befintliga vattenvägar.

Under 2019 fortsätter arbetet med ett särskilt fokus på kunskapsinhämtning och spridning.

Kontakta oss gärna för frågor eller om du vill delta i vårt arbete!