Maritim samverkan

Som en del av EU:s längsta kust och det geografiska läget – i Östersjöns mitt med centrala kopplingar till inlandssjöfarten – har Stockholm-Mälarregionen stor maritim betydelse. Vi arbetar för att stärka den maritima sektorn och öka tillgängligheten för trafik på vatten.

Genom en hållbar användning av havet och befintliga vattenvägar kan den maritima sektorn bidra till att Stockholm-Mälarregionens internationella konkurrenskraft stärks och öka tillgängligheten för person- och godstrafik i det storregionala transportsystemet.

Mälardalsrådet har under 2017 kunnat konstatera att det finns ett stort intresse av att fördjupa arbetet med de maritima frågorna utifrån ett storregionalt perspektiv.

Arbetet bedrivs genom samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Målet är att stärka Stockholm-Mälarregionens konkurrenskraft genom att bidra till ökad användning av befintliga vattenvägar.

Under 2018 kommer arbetet att fortsätta med särskilt fokus på kunskapsinhämtning och spridning.

Kontakta oss gärna för frågor eller om du vill delta i vårt arbete!