Maritim samverkan

Med vårt geografiska läge – i Östersjöns mitt med omfattande kuststräcka och centrala kopplingar till inlandssjöfarten – har Stockholm-Mälarregionen stor maritim betydelse. Inom det här området arbetar vi för att öka tillgängligheten för person- och godstransporter på vatten.

Genom en hållbar användning av havet och befintliga vattenvägar kan den maritima sektorn bidra till att Stockholm-Mälarregionens internationella konkurrenskraft stärks och öka tillgängligheten för person- och godstrafik i det storregionala transportsystemet.

Mälardalsrådet har sedan 2017 kunnat konstatera att det finns ett stort intresse av att fördjupa arbetet med de maritima frågorna utifrån ett storregionalt perspektiv.

Arbetet bedrivs genom samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Målet är att stärka Stockholm-Mälarregionens konkurrenskraft genom att bidra till ökad användning av befintliga vattenvägar.

Under 2018 fortsätter arbetet med ett särskilt fokus på kunskapsinhämtning och spridning.

Kontakta oss gärna för frågor eller om du vill delta i vårt arbete!