Startsida / Vår verksamhet / Kunskaps- och kompetensförsörjning / 4 utmaningar för kunskapsregionen

4 utmaningar för kunskapsregionen

Stockholm-Mälarregionen har utmärkta förutsättningar. Men det krävs ytterligare kraftsamling. Mälardalsrådet har identifierat 4 utmaningar.

Fler elever med fullständiga betyg
Mellan var femte och var sjätte elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i matematik. Av de fem länen i Stockholm- Mälarregionen uppvisar endast Stockholms elever högre meritvärden än riksgenomsnittet. Samtidigt är variationen inom både län och kommuner mycket stor. Flickornas betyg är genomgående högre än pojkarnas.

Ökat deltagande i högre utbildning
Arbetsmarknaden förändras och efterfrågan på personer med minst treårig eftergymnasial utbildning ökar. På vissa håll är övergångsfrekvensen till högskolan betydligt lägre än riksgenomsnittet.

Bättre matchning mellan utbildning och efterfrågad kompetens
Trots ökad efterfrågan på kvalificerad arbetskraft har nyexaminerade svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Studenter efterlyser mer praktik och tydligare koppling till arbetslivet i utbildningen. Arbetsgivare söker en mångsidig kompetens hos framtida medarbetare: teoretisk, praktisk, social och språklig. Samarbetet mellan politik, näringsliv och utbildningssektor måste förbättras.

En region som främjar innovation
Sverige och Stockholm-Mälarregionen tappar forskningsandelar i takt med att den internationella konkurrensen om kapital och investeringar hårdnar. Flera framgångsrika innovations- och forskningsmiljöer har uppstått där näringsliv och högskolor får utrymme att samverka. Det är viktigt att främja samverkan för stärkt innovationsklimat och entreprenörskap.