Nyheter

Vi måste använda varje förmåga för att klara konkurrenskraften

Hans Lindqvist (C), Stockholms läns landsting:

– Jag är förbannad på mig själv för att vi inte har kunnat lösa detta. Vi tvingas stänga vårdplatser för att vi inte har operationssjuksköterskor. Vems är ansvaret? Och vad är orsaken, är det lönerna, arbetsmiljön eller problem med matchning?

Anita Jernberger (L), ordförande Regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland:

– Det finns bromsklossar i utbildningssystemet. Om du väljer fel linje i gymnasiet så kan du inte läsa vidare. Vi måste skapa en större flexibilitet. Avhoppen är ett annat problem, 25 procent klarar inte gymnasiet. Hur ser det ut på högskolorna? Har vi råd med avhoppen?

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna

– I en tid med begränsade resurser där vi har för få i arbetsför ålder måste vi ha en tydligare styrning. Det finns inte utrymme för att slentrianstudera. Vi måste använda varje förmåga för att klara konkurrenskraften.

Rune Heiberg Hansen, Damvad:

– Utbildningar som år efter år skickar ut studenterna till hög arbetslöshet, det är inte bra vare sig för arbetsmarknaden eller för studenterna.

Malin Påhls Hansson, ordförande i SACO:s studentråd:

– Vi genomförde en stor rektorsturné till landets högskolor med ett åtgärdsprogram för hur lärosätena kan jobba mot en föränderlig arbetsmarknad. Intressant var att det var svårt att få fram konkreta saker som lärosätena jobbar med i dag.

Madeleine Svensson (L), Huddinge:

– Vi måste samverka mer med andra kommuner och regioner. Vi i Huddinge har en bra sits när det gäller högre utbildning, med bland annat KI och KTH, och startar en ny gymnasieskola nu på Campus Flemingsberg. Men vi konkurrerar mellan kommunerna, inte minst när det gäller lärare. Där har vi en utmaning och vi skulle behöva sätta oss ner och prata med varandra.

Katarina Bexar, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad:

– Näringslivet och studenterna är två aktörer som vi behöver ha tydligare med på den här arenan.

Mikael Petersom (S), Kungörs kommun:

– Kompetensförsörjning är en jätteviktig fråga. Vi är ganska samstämmiga för hur vi ska få till matchningen på ett bra sätt. Vi behöver tänka lite mer utanför boxen. Dialogen mellan lärosäten, kommun och region måste bli bättre.

Lennart Tonell (MP), Stockholms stad och Stockholms universitet:

– Det är lite knepigt kring vad som är samhällsnytta. Jag har ett så långt perspektiv och har varit med så många gånger om att forskning som inte betraktas som ”viktig”, helt plötsligt blir efterfrågad för att den passar samhällsutvecklingen. Det är omöjligt att förutse.

Catherine Szabó, strateg, Region Östergötland:

– Det finns en storregional arena som vi är en del av. Vi klarar oss inte själva med bara vårt regionala perspektiv. Men vi måste börja dialogen med vårt eget universitet. Det här är bra även för vår dialog i regionen, med kommunerna och vårt universitet på hemmaplan.