Spridning av innovation i offentlig sektor

För att bättre bemöta både framtidens och nuvarande välfärdsbehov är det viktigt att ta till vara på och sprida de goda innovationer som finns i offentlig sektor. Mälardalsrådet sprider goda exempel på innovation mellan kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen. Medlemmar har nu möjlighet att inspireras av och bli delaktiga i det arbete som gjorts och/eller görs runt om i vår region.

Hittills har samarbete skett med Södertälje kommun kring deras arbete med hållbar livsmedelsförsörjning och med Örebros gemensamma testbädd för välfärdsteknik och e-hälsa. Metoden inspireras av den spridningsguide som tagits fram av danska Center for Offentlig Innovation (COI). Spridningsarbetet görs i två steg med ett första seminarium där deltagarna får en fördjupning om den givande kommunens erbjudande och en uppföljande workshop med deltagare som vill fördjupa sig mer i innovationen.

  • Samarbete med Södertälje kommun med spridning av deras innovativa arbete kring hållbar livsmedelsförsörjning med fokus på offentliga måltider och en levande lokal livsmedelsnäring. 16 kommuner och två regioner i Stockholm-Mälarregionen deltog i spridningsarbetet. Utifrån arbetet har delegationer med politiker och tjänstepersoner från tre kommuner och en region gjort uppföljningar med Södertälje för fördjupat lärande och samarbete. Läs mer här
  • Spridning av Örebro kommuns och regions gemensamma arbete med testbädd för välfärdsteknik och e-hälsa. Fokus var på att lyfta de viktigaste faktorerna för att etablera en testbädd och testmiljö inom välfärdsteknik och e-hälsa samt sprida kunskap och erfarenheter till kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen. 13 kommuner och 3 regioner deltog i spridningsaktiviteter. Deltagande kommuner bjöds också in att delta i en förstudie kring en regional testbädd. Läs mer här

Har du förslag på något innovativt arbete i offentlig sektor i Stockholm-Mälarregionen som borde spridas eller någon annan tanke kring Mälardalsrådets innovationsarbete, hör gärna av dig till joanna.szyfter@malardalsradet.se