Kontaktperson:
Jens Carlenfors Linered
Projektledare
070-036 01 40
08 - 410 459 10 (växel)
Maila mig
Start / Fokusområden / Kompetensförsörjning

9 regioner samarbetar för en stärkt kompetensförsörjning

I En Bättre Matchning samarbetar nio regioner för att öka matchning mellan utbildningsutbudet hos högskolan och yrkeshögskolan och Stockholm-Mälarregionens arbetsmarknadsbehov. Genom dialog med lärosäten, gemensamma kunskapsunderlag och opinionsbildning.

Arbetet leds av politiker med ansvar för det regionala utvecklingsuppdraget i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna, Värmland samt representant från Mälardalsrådets styrelse.

En Bättre Matchning omfattar två prioriterade utbildningsområden som är bristyrken som riskerar att hämma Stockholm-Mälarregionens och Sveriges utveckling.

  • Stärkt lärarförsörjning
  • Samhällsbyggare inom infrastruktur­sektorn

Som stöd för det politiska arbetet finns en direktörsgrupp och en tjänstepersonsgrupp med representanter för regionerna. Mälardalsrådet koordinerar arbetet. Här nedan kan du se vilka som ingår i grupperna.

Ökad genomströmning för fler behöriga lärare

Det kommer att saknas omkring 12 000 behöriga lärare och förskollärare fram till år 2035, visar Skolverkets prognos från 2021. Stockholm-Mälarregionen skiljer sig inte från riket i helhet. En låg genomströmning på lärosäten och låg attraktivitet gör att för få blir lärare.

I En Bättre Matchning samarbetar regioner, kommuner och lärosäten för att stärka försörjningen av lärare. En bred pilotstudie 2020-2021 och en fördjupad kartläggning 2022 ger en rad viktiga slutsatser.

Stockholm-Mälarregionen är relativt välförsörjd med utbildningsplatser för att klara det årliga behovet. Däremot är det endast ca 65 procent av lärarstudenterna som förväntas fullfölja sin utbildning. För att möta regionens behov skulle genomströmningen i snitt behöva öka till 75-80 procent, men det varierar starkt mellan inriktningar på utbildningen. Närheten till ett lärosäte från bostadsorten påverkar valet att utbilda sig, särskilt för dem som har etablerat sig och har familj. Tillgängligheten på lärarutbildning behöver därför bli bättre, speciellt för kommuner som har långt till ett lärosäte med lärarutbildning.

För att stärka lärarförsörjningen arbetar vi för:

  • Ökad genomströmning på grundskolenivå främst för ämneslärare samt grundskolelärare där genomströmningen är särskilt låg.
  • Ökad tillgänglighet på lärarutbildning
  • Stärkta förutsättningar för kommuner och lärosäten att erbjuda arbetsintegrerad lärarutbildning.

Som stöd för det politiska arbetet finns en ledningsgrupp och en referensgrupp med förvaltningschefer, skolchefer, regionala utvecklingsdirektörer, chefer och utbildningsledare från lärosäten samt experter från Universitetskanslersämbetet, SKR samt Lärarförbundet. Här nedan ser du vilka som ingår i grupperna.

Framgångsfaktorer för stärkt lärarbehörighet. Ett kunskapsunderlag från Mälardalsrådet
Lärarbristens förklaringsfaktorer

Utan samhällsbyggare stannar transporterna

Utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen är starkt beroende av välfungerande infrastrukturlösningar. Idag råder dock brist på arbetskraft inom infrastruktursektorn, vilket innebär att investeringar som planeras i Stockholm-Mälarregionen och övriga landet riskerar att hämmas.

I En Bättre Matchning arbetar regionerna gemensamt för att stärka kompetensförsörjningen av samhällsbyggare. Med utgångspunkt i Mälardalsrådets rapport Bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn har följande fokusområden identifierats.

  • Etablering av storregionala kompetensråd
  • En långsiktig och statlig finansiering av järvägstekniska övningsanläggningar
  • Förbättrade möjligheter till utbildning i Stockholm-Mälarregionen
  • Ökad attraktivitet och breddad rekrytering

Trafikverket har i sitt förslag till Nationell transportplan uppmärksammat kompetensförsörjningsfrågan, däribland Mälardalsrådets rapport. Trafikverket lyfter fram bland annat behovet av ett nationellt kompetensråd samt en analysfunktion för att analysera arbetsmarknadens behov av samhällsbyggare.

Mälardalsrådets inspel till Forsknings- och innovationspropositionen
Mälardalsrådets remissvar över betänkandet Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar SOU 2023.31
Kartläggning av järnvägstekniska övningsanläggningar i Stockholm-Mälarregionen
Samhällsbyggarnas arbetsmarknad i Stockholm-Mälarregionen
Rapport: Bristen på samhällsbyggare i infrastruktursektorn