Färska siffror ger nya insikter om regionen

04 maj 2023
Hur utvecklas befolkningen och transporterna i Stockholm-Mälarregionen? Hur har flytt- och pendlingsströmmarna utvecklats under de senaste åren? Ny statistik stod i fokus under delseminariet om storregionala transporter. Bland annat presenterades ett nytt kunskapsunderlag från Mälardalsrådet.
Emma Andersson, Region Stockholm, presenterade Region Stockholms flyttstudie.

Region Stockholm har sammanställt en stor flyttenkät, som presenterades av Emma Andersson, statistiker Region Stockholm. Enkäten som genomfördes för gången 2021 besvarades av 4000 personer som flyttat över en länsgräns, till eller från huvudstaden. Svaren visar bland annat Stockholm hade en negativ nettoinflyttning.

– 50 000 lämnade Stockholm och bara 45 000 flyttade in. Det har hänt förut men här ser vi en trend, sa Emma Andersson och förklarade att det främst är två grupper som står för utflyttningen: de 20-åriga studenterna och barnfamiljerna.

Att utflyttarna lämnar Stockholm beror i första hand på studier, bostad och bostadsmiljö. Inflyttarna uppger i stället arbetet som främsta anledning till att flytten gick till huvudstaden. Studenterna lockas främst till andra stora studieorter som Lund och Uppsala medan Sörmland vinner ligan om att locka yrkesarbetande och äldre stockholmare. På andra och tredje plats bland populäraste utflyttarlänen kommer Gotland och Jämtland.

Distansarbete påverkar i olika grad
En tredjedel av utflyttarna som yrkesarbetar uppgav att möjligheten till distansarbete påverkade flyttbeslutet. Samma siffra bland inflyttarna till Stockholm var bara 16 procent.

– Här ser vi också att många utflyttare behåller sin arbetsplats inom Stockholms län efter flytten, sa Emma Andersson.

I ett efterföljande panelsamtal betonade flera deltagare att flyttstudien är ett värdefullt tillskott i arbetet med såväl kompetensförsörjning i En Bättre Matchning som infrastruktur och transporter i En Bättre Sits.

– Den visar att vår satsning på spårbunden kollektivtrafik har fått resultat. Det handlar om stora investeringar som gjort att vi får en större valfrihet och kan bo och arbeta på olika orter, sa Erik Pelling (S), Uppsala kommun och tillade:

– Det är avgörande att vi får till de stora infrastrukturinvesteringarna. Att inte vara överens har vi inte råd med. Vi var nere på 30 minuters pendlingstid mellan Uppsala och Stockholm men har backat till 40 minuter. Det får inte fortsätta så.

Större geografisk arbetsmarknad
På seminariet presenterades också ett nytt kunskapsunderlag från Mälardalsrådet som visar på trender inom bland annat befolkning och arbetsmarknad.

– Det sker en viss försörjning med kompetens från utlandet och från andra regioner i Sverige, men de siffrorna är försumbara. Vi måste lösa våra egna kompetensförsörjningsbehov inom Stockholm-Mälarregionen, sa Michael Sandberg, Sweco, som lett arbetet med rapporten på uppdrag av Mälardalsrådet.

Rapporten visar också att ett ökat distansarbete gjort oss mindre geografiskt bundna än tidigare. Vad gäller resvanorna har kollektivtrafiken återhämtat sig efter pandemin.

Samtal mellan Erik Pelling (S), Uppsala kommun, Karl Henriksson (KD), Huddinge kommun och Anders Bylund, Siemens.

– När man lägger till utbyggnaden av kollektivtrafiktrafik reser vi faktiskt mer kollektivt nu än innan pandemin, sa Michael Sandberg.

Karl Henriksson (KD), Huddinge kommun menade att rapporterna ger många nya insikter:

– Vi har länge haft fokus i Stockholm på att bygga små lägenheter i bra kollektivtrafiklägen. Här ser vi att många hellre följer sina drömmar om en trädgård än att bo som vi har planerat. Där kanske vi måste tänka om lite. Mälardalsrådets rapport visar också hur spretig vår region är och att det är en väldig skillnad mellan våra olika delar.

Anders Bylund, affärsområdesansvarig Mobility på Siemens, var positiv till de nya underlagen:

– Slutsatsen är att vi har en rörligare och en geografiskt ökande arbetsmarknad. Våra medarbetare flyttar ut men har anställning hos oss i Stockholm. Men en förutsättning för att det ska fortsätta är bra transporter, framför allt järnväg.

En Bättre Sits-samarbetet
En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur.