Hur blir resandet efter pandemin?

02 september 2021

Pandemin satte stopp för arbetspendlingen, men resandet kommer snart att återgå till tidigare nivåer. Det spår Micael Sandberg, konsult på Sweco, i en ny rapport från Mälardalsrådet om pandemin effekter.

Att resandet minskade kraftigt är ingen nyhet men omfattningen varierade. Ett exempel är beläggningen i SL:s spårtrafik gick ner med 50 procent. Men hur har pandemin påverkat samhällsresandet ur ett bredare perspektiv? Och vilka långsiktiga konsekvenser kan vi förvänta oss?

Micael Sandberg har på uppdrag av Mälardalsrådet gått igenom flertalet rapporter, studier och uppföljningar som alla belyser pandemins effekter på resandet.

– Våra liv blev väldigt fokuserade på vår nära miljö. Det var hemester, hemarbete och hemleveranser. I stället för kollektivtrafik valde vi bilen, cykeln eller fötterna, säger Micael Sandberg.

Snabb återhämtning i Stockholm-Mälarregionen

Men Micael Sandbergs kunskapsöversikt visar också något annat. I de perioder som smittspridningen minskade började människor ganska snabbt att leva nästan som vanligt igen.

– Globalt sett har Sverige inte heller haft lika stor minskning av arbetsresor, vilket till viss del kan förklaras med att vårt samhälle inte stängdes ner på samma sätt som i många andra länder.

Så hur kommer resandet att utvecklas efter pandemin?  Mot bakgrund av rapporterna och tidigare trender spår Micael Sandberg att en stor del av resandet ganska snart kommer att återgå till tidigare nivåer. Den stora skillnaden är att fler kommer att vilja kombinera hemarbete med kontorsarbete.

Alla har inte möjlighet att jobba hemma

– Men vi ska minnas att två tredjedelar av den arbetande befolkningen inte kan arbeta hemifrån. Kollektivtrafiken är fortsatt ryggraden i det urbana transportsystemet och vi kommer inte att sluta transportera oss. Pandemin har däremot blivit en katalysator för kombinerad mobilitet och har också bidragit till att vi fokuserar mer på hållbarhet och grön omställning.

En annan fråga som Micael Sandberg lyfte var boendet och huruvida pandemin bidragit till ökad utflyttning från storstaden?

– Denna trend är inte ny men har förstärkts under pandemin. I teorin kan man ju bo var som helst när digitala lösningar fungerar väl.

Svårt att se hur pandemin påverkar på lång sikt

Vilka förändringar som blir kortvariga och vilka som består är enligt Micael Sandberg svåra att svara på i detalj.

– Det längre perspektivet handlar mer om spekulation utifrån bedömningar, tidigare erfarenheter och trender. Men vi kan nog räkna med att de bestående förändringarna är de som bidrar till hälsa, mer resurser och grön omställning.