Kontaktperson:
Aviva Blomquist
Projektledare
070 - 818 12 14
08 - 410 459 10 (växel)
Maila mig

Godstransportrådet

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen har Mälardalsrådet och Trafikverket bildat ett storregionalt godstransportråd.

Godstransportrådet samlar ledande företrädare för regionens politik, akademi och näringsliv i arbetet för effektiva och hållbara transporter.

Godstransportrådet verkar för att:
  • Utveckla och stärka samverkan mellan olika transportlösningar och trafikslag.
  • Stärka och utveckla dialogen mellan näringsliv, akademi, myndigheter och politik.
  • Skapa insikter för omställning till hållbara lösningar.
  • Presentera goda exempel på användning av olika trafikslag och hur de kan bidra till klimatomställningen.
  • Identifiera behov och brister som påverkar kort- och långsiktig planering av infrastruktur

Grunden för arbetet är den storregionala godsstrategin för Stockholm-Mälarregionen och Trafikverkets Färdplan för arbetet med överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och till sjöfart .

Styrgrupp leder arbetet

Godstransportrådets styrgrupp leds av ordföranden i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Vice ordförande är Trafikverkets direktörer för  Östra respektive Mellersta regionernen. För återkommande avstämningar och kompetensutveckling finns en bred referensgrupp med representanter för kommuner, enskilda företag, akademin m fl. Underlagen till Godstransportrådet tas fram genom en beredningsgrupp med representanter för Trafikverket, regioner, kommuner och näringsliv. Här nedan kan du se vilka som ingår i grupperna.