Infrastrukturministern: ”Oerhört positivt när regioner enas om gemensamma prioriteringar”

04 maj 2023
När bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) besökte Mälartinget lyfte han fram värdet av storregional samverkan. Nu har regeringen påbörjat planeringen för framtidens infrastruktur och särskilt fokus kommer att läggas på att vårda dagens spår och vägar.
Andreas Carlson (KD), infrastruktur- och bostadsminister.

– Vi har en underhållsskuld i Sverige och den måste betas av. Inte minst på vägsidan. Det är en anledning till att vi flyttade 750 miljoner kronor från planerat järnvägsunderhåll – som enligt Trafikverket inte kunde omsättas i praktiken – till vägunderhåll, där vi också har stora behov. Vi lade också till ytterligare 250 miljoner. Detta var den första miljarden men inte den sista.

Andreas Carlson menar att regeringen kommer att behöva prioritera frågan ytterligare. Men han vill också se att Sverige jobbar smartare, med mer förebyggande underhåll. Vägledande för regeringens alla satsningar på transportsystemet är att åtgärderna ska underlätta för arbetspendling och godstransporter.

– Nu genomförs också nationell plan för transportinfrastrukturen med ett antal viktiga investeringar som kommer att öka kapaciteten i Stockholm-Mälarregionen. Ett exempel är fyrspåret Uppsala-Stockholm, flera projekt på Mälarbanan och godsstråket genom Bergslagen. Som ni känner till kommer regeringen inte att fullfölja utbyggnaden av stambanan för höghastighetståg. Vi har i stället gett Trafikverket i uppdrag att göra ett omtag i linje med våra prioriteringar av arbetspendling och godstrafik. Vi vill bland annat se åtgärder för att minska kostnaderna och bygga mer kostnadseffektivt.

Måste möjliggöra elektrifieringen
För att klara klimatomställningen behöver Sverige behöver mer fossilfri och leveranssäker el.

– Transporterna står för en tredjedel av våra koldioxidutsläpp. Elektrifiering av transportsektorn är avgörande och omställningen går fort. Detta tillför stora möjligheter, både kedjor av klimatneutrala produkter men även affärsmöjligheter för svenska företag. Här behöver regeringen ta ansvar för att skapa ett system som möjliggör elektrifieringen.

Infrastrukturministern beskrev regeringens klimatpolitik som ambitiös och effektiv.

– Den kommer att bidra till att vi når klimatmålen på EU-nivå. Här är det centralt att hela Sverige kan vara med. Utmaningen är att ställa om samtidigt som näringsverksamheterna ska kunna vara med och leda utvecklingen. Vi behöver mer transporter, men fossilfria.

Andreas Carlson vill inte att några transportslag ska ställas emot varandra.

– Att transportslagen kompletterar varandra – det är intermodalitet. Jag är också stolt över vad vi uppnått hittills. Under det svenska EU-ordförandeskapet har vi gått i mål med minskade utsläpp inom flygsektorn, att alla plan som landar i EU ska leva upp till kraven och att vi ska bygga ut en fungerande och hållbar laddinfrastruktur.

Vilka behov som fortfarande kvarstår i transportsystemet och hur de kan lösas blir en fråga för den kommande processen för infrastrukturplanering.

– Där kommer regeringen att göra en samlad bedömning dels av vilka resurser som ska satsas på infrastruktur, dels hur vi ska prioritera mellan investeringar och underhåll i olika delar av landet. I det sammanhanget är det är oerhört positivt när regioner som ni går samman och pekar på de gemensamma behoven. Det underlättar regeringens prioriteringar.

Jens Sjöström (S), Monica Johansson (S), Andreas Carlson (KD) och Jan Owe-Larsson (M) på Mälartinget 2023.

Lyssnade på Mälardalsrådets infrastruktursamarbete
Efter anförandet fördes ett samtal mellan Andreas Carlson och representanter för Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Bland annat diskuterades kompetensförsörjningsfrågorna som en förutsättning för infrastrukturutvecklingen.

– Kompetensförsörjningen kommer att bli avgörande för vår förmåga att bygga de spår och vägar som regeringen har beslutat, sa Monica Johansson (S), Region Sörmland.

Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland, påminde om hur viktigt det är att ha ett helhetsperspektiv i transportpolitiken.

– Regeringen måste arbeta med att förutse flaskhalsar innan de uppstår, givet den ökade trafik man också kan vänta sig av infrastrukturinvesteringar.

Samtalet avslutades av Jens Sjöström (S), Region Stockholm, som tillsammans med Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm och Monica Johansson (S), bildar presidium i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process under mandatperioden.

– Jag uppskattar att bostads- och infrastrukturministern deltar vid Mälartinget, tar upp våra prioriterade frågor och lyssnar in vårt arbete som idag har samlat 400 deltagare. Nu när det är tvärnit på bostadsmarknaden blir utvecklingen inom transportinfrastrukturen ett sätt att hålla uppe samhällsbyggnarssektorn. Här har vi ett stort ansvar, sa Jens Sjöström (S).