Organisation

Våra medlemmar är kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vår roll är att vara en storregional aktör för frågor inom regional utveckling och mötesplatsen för politik, akademi och näringsliv.

Den starkaste trenden som påverkar Stockholm-Mälarregionens utveckling är den ökande befolkningen och möjligheten för fler att bli en del av den större arbetsmarknads-, utbildnings- och bostadsregionen. Samtidigt är regionen del i en global konkurrens som ställer krav på attraktiva livsvillkor för människor i såväl städerna som den omgivande regionen. För att storregionen ska fortsätta utvecklas som konkurrenskraftig, attraktiv och hållbar är det viktigt med gemensamma målbilder och samsyn kring färdriktningen för arbetet.

Mälardalsrådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor och främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen. Vi ska ta tillvara och driva frågor som stärker våra medlemmar och vara en mötesplats för näringsliv, politik och akademi i storregionala utvecklingsfrågor.

Mälardalsrådets inriktningsmål

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

De prioriterade områdena för 2021 är följande:

Infrastruktur och transporter – En Bättre Sits
Opinionsbildning för att de gemensamma prioriteringarna i Systemanalys 2020 inkluderas i den nationella transportinfrastrukturplaneringen. Kunskapsspridning om den Storregional godsstrategin och etableringen av det storregionala godstransportrådet. Opinionsbildning om Stockholm-Mälarregionens ambition i utvecklingen av den europeiska transportpolitiken och europeiska transportnätet TEN-T.

Strategisk kompetensförsörjning – En Bättre Matchning
Vidareutveckling av det storregionala samarbetet med en stärkt dialog med lärosäten i Stockholm-Mälarregionen och utvecklade gemensamma kunskapsunderlag för framtida utbildningsplanering. Ökad kännedom om En Bättre Matchning hos Mälardalsrådets medlemmar samt andra berörda aktörer. På nationell nivå få genomslag för gemensamma storregionala ståndpunkter.

Kontakta oss gärna om du har frågor om vår organisation.