Organisation

Våra medlemmar är kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vår roll är att vara en storregional aktör för frågor inom regional utveckling och mötesplatsen för politik, akademi och näringsliv.

Den starkaste trenden som påverkar Stockholm-Mälarregionens utveckling är den ökande befolkningen och möjligheten för fler att bli en del av den större arbetsmarknads-, utbildnings- och bostadsregionen. Samtidigt är regionen del i en global konkurrens som ställer krav på attraktiva livsvillkor för människor i såväl städerna som den omgivande regionen. För att storregionen ska fortsätta utvecklas som konkurrenskraftig, attraktiv och hållbar är det viktigt med gemensamma målbilder och samsyn kring färdriktningen för arbetet.

Mälardalsrådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor och främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen. Vi ska ta tillvara och driva frågor som stärker våra medlemmar och vara en mötesplats för näringsliv, politik och akademi i storregionala utvecklingsfrågor.

Mälardalsrådets inriktningsmål

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsplan 2020

De prioriterade områdena för 2020 är följande:

Infrastruktur och transporter – En Bättre Sits: Färdigställande och överlämning av Systemanalys 2020 samt opinionsbildning för att de gemensamma prioriteringarna inkluderas i den nationella transportinfrastrukturplaneringen. Färdigställande och kunskapsspridning om den Storregionala godsstrategin. Opinionsbildning om Stockholm-Mälarregionens ambition i utvecklingen av det europeiska transportnätet TEN-T.

Strategisk kompetensförsörjning – En Bättre Matchning: Vidareutveckling av det storregionala samarbetet med en stärkt dialog med lärosäten i Stockholm-Mälarregionen och utvecklade gemensamma kunskapsunderlag för framtida utbildningsplanering. Ökad kännedom om och bredare förankring kring arbetet i En Bättre Matchning bland Mälardalsrådets medlemmar. Nationellt påverkansarbete gällande system- och strukturfrågor inom högre utbildning bl a inför Forskningspropositionen 2020. 

Internationella jämförelser: Genomförande av Mälardalsrådets nionde internationella studieresa, till Manchester 2020. Uppföljning och spridning av resultat och lärdomar på hemmaplan.

Kontakta oss gärna om du har frågor om vår organisation.