Rådet

Rådet är Mälardalsrådets fullmäktige och sammanträder en gång per år i samband med Mälartinget.

Rådet är såväl geografiskt som partipolitiskt representerat och har bland sina befogenheter bland annat att utse styrelse och presidium, samt besluta om Mälardalsrådets verksamhetsplan och inriktningsmål.

Mälardalsrådet har ca 200 rådsledamöter samt ersättare. Rådsledamöterna utses av medlemmarnas regioner samt kommuner. Rådsledamöterna väljs på 4 år (en mandatperiod). Rådsledamöterna är valda fram till Mälartinget efter riksdagsvalet. Rådet sammanträder 1 gång per år i samband med Mälartinget som brukar äga rum i maj. Kallelse till rådsmötet sänds ut 3 månader innan mötet och handlingarna 2 veckor innan mötet.

Rådsledamöter 2019-2023
Stadgar
Arbetsordning

Handlingar Rådsmöte 2021

Föredragningslista Rådsmöte 2021
Bilaga 1 Protokoll rådsmöte 2020
Bilaga 2 Nya rådsledamöter
Bilaga 3 Region Värmland associerad medlem
Bilaga 4 Verksamhetsberättelse
Bilaga 5 Årsredovisning
Bilaga 6 Revisionsberättelse
Bilaga 7 Förtroendevalda revisorers granskningsrapport
Bilaga 8 Inriktningsmål 2022
Bilaga 9 Stadgeändringar
Bilaga 9a Stadgeändringar med markerade ändringsförslag
Bilaga 10 Valberedningsinstruktion
Bilaga 11 Finansiella mål, årsavgift och budgetram 2022
Bilaga 12 Mälartinget 2022
Bilaga 13 Valberedningens förslag

Protokoll Rådsmöte 2021 med deltagarförteckning