Infrastruktur och transporter

Här hittar du våra rapporter och publikationer relaterade till infrastruktur och transporter. Så som pendlingsmönster och övergripande mål för vårt länsöverskridande samarbete.

En Bättre Sits Storregional Systemanalys 2020

En Bättre Sits Stora politikergrupp, med presidierna i de ansvariga regionala nämnderna, har fastställt Storregional Systemanalys för Stockholm-Mälarregionen 2020. Systemanalys 2020 är den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem.

I oktober överlämnades Framtidens resor – Storregional systemanalys 2020 till Trafikverket.

Underlagsrapporter 2018-2020

I arbetet med Systemanalys 2020 har fyra politiska temagrupper sammanställt underlagsrapporter inom områdena Framtidens resande, Storregional kollektivtrafik, Internationell konkurrenskraft och tillgänglighet samt Storregional godsstrategi. Temagrupperna har bestått av nära 20 politiska företrädare i respektive grupp. En tjänstemannaberednings med bred representation har varit knuten till respektive grupp. Underlagen utgör grunden för uppdateringen av Systemanalysen.

Internationella underlag och rapporter

Pendlingsbilder

Vartannat år tar vi fram data över arbetspendlingen i Stockholm-Mälarregionen. Den SCB-statistik som ligger till grund har en förskjutning på två år. Senaste rapporten togs fram 2020 och visar Arbetspendlingen i regionen fram till 2018.

En Bättre Sits storregional systemanalys 2016

Underlagsrapporter 2013-2015

Ett stort antal rapporter har tagits fram gemensamt inom En Bättre Sits. Här hittar du flera av de mest centrala som togs fram under temaarbetet 2013-2015, bland annat om regional utveckling, mål, kollektivtrafik, flerkärnighet och funktionella samband.

Under 2013-2015 genomfördes ett politiskt processarbete i fyra temagrupper för att lägga grunden för en ny storregional systemanalys 2016. Temaområdena var Regional utveckling, Transporttillgänglighet, Kollektivtrafik och Godsfrågor. 60 politiker och ett 40-tal tjänstepersoner deltog, sammanlagt hölls över 30 möten.

Godsstudier

Under 2013 genomfördes en storregional kartläggning av godsflödena för att öka kunskapsnivån kring godsfrågor. Här finns en gemensam rapport, en teknisk rapport samt en rapport från respektive län.