Publikationer

Rapport: kollektivtrafikaspekter som påverkar resandet

Denna rapport syftar till att öka kunskapen om hur kostnaden för resor med kollektivtrafik och bil påverkar färdmedelsvalet. En del i utredningen är även att föreslå principer för hur ett framtida taxesystem för Stockholm-Mälarregionen kan utvecklas. Utredningen är beställd av Mälardalsrådet inom ramen för arbetet med En bättre sits. Valet av färdmedel påverkas av en mängd olika faktorer. Den litteraturgenomgång som gjorts visar att priset har betydelse för färdmedelsvalet, men samtidigt att utbudsrelaterade faktorer som turtäthet, linjesträckning och konkurrensförmåga mot bilen är avgörande ör möjligheten att locka nya resenärer.

« Tillbaka