Publikationer

Rapport Oslo Stockholm

I den här rapporten söker vi ringa in omfattningen och karaktären av det ekonomiska och offentliga samspelet och kontaktmönstret mellan Osloregionen och Stockholm-Mälarregionen. Vi har använt oss av offentlig statistik och intervjuer med representanter från näringsliv och offentlig sektor. Rapporten visar att det finns ett omfattande och växande samarbete inom näringslivet och även ett slags kompletterande arbetsdelning inom de avancerade tjänstenäringarna. Däremot finns det olika uppfattningar kring det offentligas roll för att utveckla samspelet. Aktörerna som har lämnat synpunkter förordar att en sådan samverkan i så fall ska understödja de processer som redan är etablerade och att det inte byggs upp nya organisatoriska strukturer.

« Tillbaka