Storregional Godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen

Denna strategi utgår från den första delrapportens arbete med mål, nulägesbild och utmaningar, med syfte att lägga fast strategier och åtgärder för den inriktning och samverkan som kräver ett storregionalt perspektiv – samverkan över länsgränserna. Strategierna och åtgärderna är ett led i att nå En Bättre Sits-samarbetets transportpolitiska mål. Underlagen bör därmed läsas tillsammans. Det samlade materialet bildar den storregionala godsstrategin för Stockholm-Mälarregionen.