Stockholm-Mälarregionens internationella samband

Stockholm-Mälarregionen påverkas i hög grad av och är nära sammanlänkad med andra länder och regioner. Den internationella handeln, den internationella migrationen och det internationella resandet har över tid ökat i betydelse och förutsätter väl fungerande transporter. Syftet med rapporten är att ge en uppdaterad bild av Stockholm-Mälarregionens internationella samband. Detta som grund till Mälardalsrådets arbete med att under 2023-2024 uppdatera de gemensamma och storregionala politiska ställningstagandena kring utvecklingen av Stockholm-Mälarregionens transport- och infrastruktursystem.