Storregionala satsningar gynnar hela landet

02 september 2021

Coronapandemin har påverkat liv, vardag och arbetsförutsättningar för de flesta. För Mälardalsrådet har formerna för möten och nätverksarbete förändrats och förstärkts. I det övergripande arbetet fokuseras på den konkreta nyttan som skapas genom rådets processer.

– Det senaste året har vi stärkt vårt nätverkande, bland annat genom Greater Stockholm Network och Godstransportrådet. Det senare har vi glädjande nog kunnat etablera helt genom digitala möten, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet ser hela tiden över hur arbetsformerna kan utvecklas. Ett exempel är introduktionen och stödet till nya parter i samarbetet, berättar Maria Nimvik Stern.

– Vi har en god framförhållning, vilket vi har fått ett kvitto på från regeringen och nu senast från infrastrukturministern. Jag är också nöjd över det nationella genomslaget där vi omnämns och refereras till i flera propositioner och utredningar. Men det är viktigt att vi fortsätter arbetet med transparens och tydlighet.

Ett exempel på arbetet är den Nyttoanalys som har tagits fram för En Bättre Sits infrastrukturprioriteringar. Om samtliga satsningar genomförs skulle nyttor för nästan 100 miljarder kronor tillföras regionen. Av dessa beräknas restidsnyttorna uppgå till 58 miljarder kronor. Därtill kommer 2,6 miljarder i godsnyttor genom effektivare transporter och 27 miljarder i inkomsteffekter genom ökade skatteintäkter. Miljönyttorna av satsningarna beräknas till 8,5 miljarder kronor genom en mer hållbar trafik och transportsektor.

Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet, berättar om den nya Nyttoanalysen. Foto: Anders Nilsson/Mälardalsrådet.

– Genom att titta närmare på transportstråkens delar ser vi vad vi behöver satsa på och varför, men även vilka nyttorna blir för våra medlemskommuner, säger Johan Hjelm, processledare på Mälardalsrådet.

Nyttan för Uppsala beräknas exempelvis till 12 miljarder, för Nyköping 1,4 miljarder och för Örebro till 3 miljarder kronor.

Nyttoanalysen en viktig pusselbit i vårt opinionsbildande arbete inför nästa nationella plan, för den visar vad vi kan bidra med för hela Sverige om vi får gehör för våra hamnar, spår och vägar, berättar Johan Hjelm.

– Den totala nyttan för riket beräknas till 119 miljarder kronor med En Bättre Sits prioriteringar. Att åtta av tio tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm påverkar hela Sverige. För människor i Hässleholm kan det vara avgörande att tåget startar på utsatt tid – i Stockholm, säger Johan Hjelm.