Nyheter

Studiebesök i trafikledningen

Torsdagen den 18 april genomförde En Bättre Sits temagrupp Storregional kollektivtrafik ett studiebesök med tema robusthet och trafikledning av järnvägssystemet i Stockholm-Mälarregionen.

Dagen inleddes med ett besök på Trafikverkets trafikledningscentral i Stockholm där Björn Lindberg berättade om förutsättningar och utmaningar med att trafikleda tågtrafiken i Stockholm-Mälarregionen. Bilden av hur störningskänsligt systemet är och hur viktigt det är att alla parter samverkar runt punktlighet och robusthet kunde nog inte bli tydligare.

Besöket på Trafikverket fortsatte med att Hans Dahlberg redovisade den långa processen ”från idé till färdig tidtabell”. Många förvånades nog både av att flera delar av processen är styrd av EU, men kanske framförallt de långa ledtider som arbetet innebär. En reflektion var bland annat att detta tidsmässigt ganska väl stämmer överens med perspektiven i annan planering, t.ex. när det gäller att ta fram och fastställa en ny detaljplan.

Efter lunch och diskussion om förmiddagen ägnades sista timmen till besök hos MTR och deras trafikledning för pendeltågstrafiken inom SL-området under ledning av Malin Jutenfäldt från MTR. Besöket gav ytterligare insikt hur kollektivtrafiksystemen ”hänger ihop”, inte minst tydligt med de mycket stora resenärsflöden som påverkas vid störningar i trafiken.