Nyheter

Systemanalysen 2020 lämnas över till Trafikverket

Systemanalys 2020 överlämnad till Trafikverket

Pendlarna, klimatet och godstransporterna var i fokus när sju län presenterade en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Bakom planen (”Systemanalys 2020”) står länen i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Planen överlämnades till Trafikverket den 23 oktober och visar bland annat vilka järnvägar, vägar och hamnar som länen vill satsa på under de kommande åren.Under webbinariet överlämnades Systemanalys 2020 från Mälardalsrådets En Bättre Sits till Trafikverket.  Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm, Nina Höijer (S), regionråd Region Örebro län, Magnus Ekblad (C), regionråd Region Västmanland, Julie Tran (C), regionråd Region Östergötland och Jesper Skalberg Karlsson (M), regionråd Region Gotland Systemanalys 2020 mötte Helena Sundberg, regionchef Trafikverket Stockholm ombord på ett Mälartåg för överlämningen. Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet och Johan Örjes (C), regionråd Region Uppsala deltog digitalt.

Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete är det politiskt styrda transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om gemensamma mål om en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag, en utvecklad handel samt godstransporter i regionen. Syftet med Systemanalys 2020 är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till, från och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.Klicka här för att se bilder från överlämningen på Mälartåget den 23 oktober i Mälardalsrådets Facebook-album.

- Jag är imponerad av ert arbete i Mälardalsrådets En Bättre Sits. Ni arbetar med gedigna faktaunderlag som sedan förankras på ett bra sätt och bildar en tydlig samsyn om Stockholm-Mälarregionens infrastrukturprioriteringar. Ni är otroligt duktiga på att prioritera och hålla i de infrastrukturbehov som ni ser. Jag har tjuvläst Systemanalys 2020 och det märks att det finns både en samsyn om stora åtgärder och mindre trimningar som skapar stor nytta. Inte bara för Stockholm-Mälarregionen, utan hela Sverige, säger Helena Sundberg, regionchef Trafikverket Stockholm.

- Vi samlas i Mälardalsrådets En Bättre Sits för att diskutera vilka infrastrukturbehov som har storregional betydelse och sedan jobbar vi tillsammans för att hantera dessa. Det är en styrka att vi kan vända oss till staten och tala med en gemensam röst. Vi har gjort det förut och nu gör vi det igen. Framtidens resor, Storregional Systemanalys 2020, är resultatet av våra gemensamma diskussioner och överenskommelser. Jag vill tacka alla som har varit med i arbetet. Nu ska vi följa upp att våra behov landar i konkreta satsningar till nytta för våra invånare och företag, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

- Varje dag reser många pendlare till och från Sörmland. Våra sju län bildar en gemensam arbetsmarknadsregion med en starkt tillväxt. Men våra järnvägar och vägar är redan idag överbelastade. Det här kräver att vi, liksom tidigare, förmår att prioritera vilka infrastrukturinsatser som är viktigast och ger bäst effekt. Det goda samarbetet mellan våra län gör att vi tillsammans kan gå fram till staten med vad vi prioriterar inom transportinfrastrukturen, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet.

- Systemanalysen är ett bra grunddokument för vår infrastrukturplanering i Region Örebro län. Länens enighet om både kollektivtrafikens och godsflödenas utveckling är en styrka när vi nu tar våra prioriteringar vidare gentemot staten. Här är Hallsberg en central nod. Det är även positivt att de internationella tågförbindelserna tas med i Systemanalysen, säger Nina Höijer (S), regionråd Region Örebro län.

- Vi tar nu ytterligare ett steg i det storregionala samarbetet med gemensamma prioriteringar för våra pendlare och företag. Sju län är eniga om var vi ska satsa under de kommande åren. Det handlar bland annat om att se till att vi får fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm, Ostkustbanan norr om Uppsala bättre tillgänglighet till Arlanda, Hjulstabron för Mälarsjöfarten och Mälarbanan, där många pendlare åker varje dag, säger Johan Örjes (C), regionråd Region Uppsala.

- Styrkan i En bättre sits samarbetet är att vi är sju regioner som tillsammans kommer överens om de infrastruktursatsningar som vi vill prioritera i Stockholm-Mälarregionen. Det innebär att vi inte konkurrerar om statens prioriteringar utan är enade om vilka satsningar som är bäst för vår storregion. Jag är glad att vi från Region Östergötland har fått med två för oss viktiga projekt. Med Ostlänken och den nya dragningen av E22 förbi Söderköping på plats knyts vårt län ännu närmre våra grannar i Stockholm-Mälarregionen vilket gagnar hela regionen, säger Julie Tran (C), regionråd Region Östergötland.

- Region Västmanland och många expanderande företag är beroende av samtliga fyra transportslag. Gods fraktas till Mälarhamnarna, persontransporter på tåg och vägar. Det är glädjande att Systemanalysen har ett helhetsperspektiv och tar upp alla delar. Vi har arbetat ordentligt med Systemanalysen och förankrat dokumentet i våra olika regioner. Nu bildar Systemanalysen en stabil bas i den fortsatta infrastrukturplaneringen i våra län. Vi riktar oss både gentemot Trafikverket, men även till våra riksdagsledamöter som kommer att hantera infrastrukturpropositionen i riksdagen. Det är viktigt att vi nu alla hjälps åt att hålla i och föra fram våra prioriteringar, säger Magnus Ekblad (C), regionråd Region Västmanland.

- Varje Systemanalys bygger vidare på tidigare analyser och helhetsbilden blir bara bättre och bättre. Det är ett styrkebesked att vi kan samla oss över parti- och länsgränser för att skapa en hållbar tillväxt med både pendling och godstransporter i Stockholm-Mälarregionen. För oss gotlänningar går våra resor till storregionala noder som Nynäshamn och godstransporterna till Stockholm Norvik. Då måste länens transportprioriteringar hänga ihop, säger Jesper Skalberg Karlsson (M), regionråd Region Gotland.

Framtidens resor - Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen kan laddas ner här.Klicka här för att ladda ner presentationen från överlämningen av Storregional systemanalys 2020.

Vid frågor om Systemanalysen får du gärna ta kontakt med Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet. Tel. 070-780 28 10. E-post: johan.hjelm@malardalsradet.se

En Bättre Sits
En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se