Nyheter

Systemanalys 2020 presenterad

En Bättre Sits Stora politikergrupp, med presidierna i de ansvariga regionala nämnderna, har fastställt Storregional Systemanalys för Stockholm-Mälarregionen 2020. Systemanalys 2020 är den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Systemanalysen lämnas nu till regionerna för fortsatt hantering.

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. I vår region bor över fyra miljoner människor som tillsammans skapar 46 procent av Sveriges BNP. Varje dag reser 750 000 personer över kommungränser för att komma till jobbet. För att vi ska stå oss i den internationella konkurrensen måste samhället fungera och hålla ihop.

- Vår styrka i En Bättre Sits är vår enighet. Att vi gång efter annan kan ställa oss inför statsråd och generaldirektörer och tala med en gemensam röst är en styrka. Att vi kan enas om en systemanalys, ett remissvar samt peka på våra prioriterade infrastrukturbehov är en väldigt stark och positiv kraft i arbetet för en bättre Stockholm-Mälarregion. Därtill visar vi att vi matchar upp de statliga insatserna med egen handling för bland annat utvecklad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

En Bättre Sits är det transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om gemensamma mål om en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag, en utvecklad handel samt godstransporter i regionen. Syftet med Systemanalysen är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till, från och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.

Efter en gedigen beredning 2018-2020, politiska vägvalsdiskussioner i fyra temagrupper och sluthantering i En Bättre Sits Lilla Gruppen har En Bättre Sits Stora politikergrupp (presidierna i ansvariga regionala nämnder) fastställt Storregional Systemanalys för Stockholm-Mälarregionen 2020. Systemanalysen lämnas nu till regionerna för fortsatt hantering.

Systemanalysen finns att ladda ner på Mälardalsrådets hemsida (ej layoutad version).

En Bättre Sits
Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har 2018-2020 arbetat med en uppdaterad analys av Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Arbetet leds av 70 ledande politiker från länen i Stockholm-Mälarregionen, som tillsammans arbetar för att staten ska veta vilka infrastruktursatsningar som regionen prioriterar och vilka som leder till störst nytta. Målet är att utveckla och vårda den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem.