Vägen framåt med Systemanalys 2024

30 maj 2024
Hur tas Systemanalys 2024 vidare? Och vilka är intrycken från arbetet? Under våren har den politiska styrgruppen i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits enats om en uppdaterad systemanalys, den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin för transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen. Nu ska den beslutas i regionerna innan den lämnas till Trafikverket och regeringen. På Mälartinget intervjuades några av regionernas företrädare om intryck från arbetet och vägen framåt.
Representanter från den politiska styrgruppen i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits på Mälartinget. Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet.

– Systemanalysen har ett stort värde för oss som arbetar med regionens transporter. Den storregionala kollektivtrafiken har gjort Stockholmsregionen större och länkat samman den med arbetsmarknaden i andra regioner. Många flyttar till Sörmland, Västmanland och Uppland, arbetar i Stockholm och tvärtom. Då behövs den storregionala kollektivtrafiken för att knyta samman regionen, säger Anton Fendert (MP), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande i den temagrupp som fokuserade på storregional kollektivtrafik i Systemanalysarbetet.

Anton Fendert (MP), Meit Fohlin (S) och Jenny Landernäs (M).

Jenny Landernäs (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden i Region Västmanland och vice ordförande i temagruppen Storregional kollektivtrafik, belyser de skiftande behoven av storregional kollektivtrafik mellan storstads- och landsbygdsområden, men att regionens olika delar har stor betydelse för varandra.

– Stockholm måste fungera, för det är ju navet för Stockholm-Mälarregionen.  Men det måste också alla andra länkar i den här kedjan göra och tillsammans måste vi får det att fungera. Flera av de kollektivtrafiksatsningar som är av stor betydelse för Västmanland och som vi tar upp i systemanalysen ligger inte inom länets gränser. Ett exempel är Mälarbanans fyrspårsutbyggnad i Sundbyberg, säger Jenny Landernäs (M).

Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande Region Gotland, betonade Gotlands strategiska läge, men också de utmaningar som regionen hanterar med anledning av sitt läge.

– Även om vår region inte sitter direkt ihop med de andra regionerna genom landets tåg- eller vägsystem, behöver vi god tillgänglighet, prisvärda resor och godstransporter i ett helhetsperspektiv. Samverkan runt Systemanalys 2024 har varit extremt god och vi har deltagit i alla arbetsgrupper, konstaterar Meit Fohlin (S).

Jenny Landernäs (M) och Jenny Lundström (MP).

Jenny Lundström (MP), regionråd Region Uppsala, talar om värdet av att hålla i infrastrukturarbetet, som ofta sträcker sig över långa tidsperioder. Från planering till byggstart och premiärturen. Ett exempel är fyrspårsutbyggnaden av Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm.

– Det är långa tidsperspektiv och det dyker upp nya saker under resans gång, vilket är precis vad som har skett här. Vi har fått besked om att de två spår som vi har behöver renoveras. Reparationer av befintliga spår måste göras, men vi måste samtidigt garantera att pendlingen mellan Uppsala och Stockholm fungerar även under byggskedet. Det kommer bli en utmaning men vi kommer vi få det att fungera, säger Jenny Lundström (MP).

Även Region Östergötland önskar ökad spårkapacitet.

– Vi arbetar hårt för en utökad spårkapacitet, som också finns med i Systemanalys 2024. Det behövs i södra Sverige, men också för att kunna resa genom regionen och vidare till Norrland, säger Annette Olsson (M), 1:e vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län och ordförande i temagruppen Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft i Systemanalys 2024, lyfter fram den ekonomiska betydelsen av Arlanda som stark och konkurrenskraftig flygplats. Han framhåller den växande utmaningen för flygplatsen att bibehålla sin ställning i den internationella flygplanskonkurrensen.

– Arlanda tappar i konkurrenskraft mot övriga nordiska flygplatser. En konsekvens av detta är att det har blivit svårare att behålla och locka stora företagskontor till vår del av landet. Det slår mot Stockholm-Mälarregionen och i förlängningen hela landet. Samtidigt finns möjligheter att stärka Mälardalens internationella tillgänglighet med tåg, till exempel på sträckan Stockholm-Oslo, säger Andreas Svahn (S).

Andreas Svahn (S) och Christoffer Öqvist (M).

Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland, var vice ordförande i temagruppen Godstransporter i systemanalysarbetet. Han framhåller den avgörande rollen som sjöfarten spelar i transportsystemet, särskilt när det kommer till godstransporter. Sjöfarten erbjuder unika möjligheter för att avlasta vägar och järnvägar, vilket inte bara kan minska trafikstockningar och slitage utan också bidra till en mer hållbar och effektiv transportinfrastruktur.

– Vi ser många olika områden där det finns goda förutsättningar för att kunna utveckla transporterna ännu mer. Till exempel ser vi potential i att förbättra hamninfrastrukturen och integrera sjöfarten bättre med andra transportformer. I Systemanalysen har vi värnat helhetsbilden och systemperspektivet där samtliga transportslag länkas samman, säger Christoffer Öqvist (M).

En Bättre Sits
Genom Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete En Bättre Sits har regionerna i Stockholm-Mälarregionen en tydlig plan för vilka infrastrukturinvesteringar som behöver prioriteras. I samarbetet ingår Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland. Representanterna i den politiska styrgruppen för En Bättre Sits tar nu vidare Systemanalys 2024 för beslut i respektive region. Systemanalys 2024 kan läsas i en ej layoutad version på Mälardalsrådets hemsida.