Vår verksamhet

Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Vi samlar Stockholm-Mälarregionens kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. I vår region bor över fyra miljoner människor som tillsammans bidrar till 46 procent av Sveriges BNP. Varje dag går över två miljoner människor till jobbet. Befolkningen bedöms öka med nästan 1,5 miljoner invånare till 2050, samtidigt som antalet arbetstillfällen ökar med drygt 700 000. Det är vanligt att man arbetar i en annan kommun än där man bor. Vi bygger och planerar för mer än 300 000 nya bostäder i stationsnära lägen till 2030.

När resandet, godstransporterna och befolkningstillväxten ökar i regionen är det viktigt att samhället hänger ihop. Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och länen i Stockholm-Mälarregionen. Vi samlar politik, näringsliv och akademi över kommun- och länsgränserna så att vi tillsammans kan skapa större nytta för vår region.

Mälardalsrådet arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar storstadsregion, som är attraktiv att leva och verka i för alla regioninvånare. Regionen ska utvecklas på ett hållbart sätt genom öppenhet mot omvärlden, mångfald, jämställdhet, tolerans och kreativitet. Det konkreta samarbetet tar avstamp i den funktionella arbetsmarknads-, utbildnings- och bostadsregionen.

Verksamheten 2020 utgår från två inriktningsmål som har fastställts av rådsmötet 2019 och som ligger till grund för mer konkreta mål och aktiviteter:

En sammanhållen region
Med en sammanhållen region avses en gemensam funktionell arbetsmarknads-, utbildnings- och bostadsregion.

En stark kunskapsregion
Med en stark kunskapsregion avses en region med god och hög utbildning, väl fungerande kompetensförsörjning och stark innovationsförmåga.