Godstransportrådet för Stockholm-Mälarregionen

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen har Trafikverket och Mälardalsrådet bildat ett storregionalt godstransportråd. Godstransportrådet samlar ledande företrädare för regionens politik, akademi och näringsliv i arbetet för effektiva och hållbara transporter.

Uppdrag

För att förbättra godsflödet i Stockholm-Mälarregionen behöver förutsättningarna för effektiva och hållbara transporter stärkas, både genom innovationer men även genom olika typer av samverkan.

Godstransportrådet ska verka för att:
  • Utveckla och stärka samverkan mellan olika transportlösningar och trafikslag.
  • Stärka och utveckla dialogen mellan näringsliv, akademi, myndigheter och politik.
  • Skapa insikter för omställning till hållbara lösningar.
  • Presentera goda exempel på användning av olika trafikslag och hur de kan bidra till klimatomställningen.
  • Identifiera behov och brister som påverkar kort- och långsiktig planering av infrastruktur

Till grund för Godstransportrådets arbete är den storregionala godsstrategin för Stockholm-Mälarregionen och Trafikverkets Färdplan för arbetet med överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och till sjöfart .

Organisation

Det storregionala godstransportrådet vilar på samarbetet mellan Trafikverket och Mälardalsrådet. Rådet samlar näringsliv, akademi och politik till en arena där alla deltar på lika villkor.

Godstransportrådet utgör styrgrupp för arbetet och leds av ordföranden i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete (EBS Lilla Gruppen). Vice ordförande är Trafikverkets regiondirektörer för region Stockholm och region Öst.
I Godstransportrådet ingår en förtroendevald representant från varje län i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete som kan vara en regional eller kommunal företrädare

Politiska grupper

Det storregionala godstransportrådet återrapporterar till Mälardalsrådets En Bättre Sits Lilla Gruppen samt till Trafikverket där så är aktuellt. En Bättre Sits Lilla Gruppen ansvarar för att driva det storregionala godstransportrådets förslag till policyförändringar om sådana utkristalliseras i godstransportrådets arbete. Mälardalsrådets styrelse är formell uppdragsgivare och avsändare för sådana policyförändringar och remissvar.

Referensgruppen

För återkommande avstämningar och kompetensutveckling finns en bredare referensgrupp med representanter för kommuner, enskilda företag, akademin m.fl. Referensgruppen sammanträder minst en gång per år. I övrigt sker löpande avstämningar.

Beredningsgruppen

Underlagen till det storregionala godstransportrådet bereds i en kontinuerlig process genom godsberedningsgruppen. I beredningsgruppen kan ingå infrastrukturstrateger eller motsvarande från de deltagande regionerna samt tjänstepersoner för Trafikverkets region Öst och Stockholm, kommuner, branschorganisationer, akademi och näringslivsföreträdare.