Vårt samarbete gör skillnad för framtidens infrastruktur

02 september 2021

Snart fattar regeringen beslut om den nationella planen för transportinfrastruktur. I Mälardalsrådets En Bättre Sits arbetar regionerna och kommunerna i Stockholm-Mälarregionen för bättre och mer hållbara transporter. På Mälartinget såg Kristoffer Tamsons (M) och Monica Johansson (S) tillbaka på arbetet med den senaste systemanalysen och blickade framåt mot årets politiska process, där regionens infrastrukturprioriteringar ska få gehör i den nationella planen. 

I det första steget väntar Trafikverkets planförslag. Under våren har Trafikverket genomfört regionala dialogmöten och ska lämna sitt planförslag den 30 november. Därefter sker en remissperiod till och med den 28 februari 2022, medan länsplanerna ska redovisas till Regeringskansliet den 30 april 2022.

Hur planen, som sträcker sig från 2022-2033, utformas blir avgörande för såväl underhåll som långsiktiga investeringar. Ett viktigt mål är att öka takten i klimatomställningen, exempelvis genom ett mer transporteffektivt samhälle​, elektrifiering och klimatsmart byggande av infrastruktur.

Systemanalys 2020 – den politiskt förankrade utvecklingsstrategin

Vid Mälartinget presenterade Kristoffer Tamson (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande i En Bättre Sits och Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits, hur En Bättre Sits har arbetat för att presentera tydliga prioriteringar och underlag från regionen inför arbetet med den nationella planen. I november presenterades Systemanalys 2020, den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Systemanalysen lämnade till Trafikverket som underlag i planarbetet.

– Systemanalysen som vi tog fram är ett oerhört viktigt dokument för Trafikverkets fortsatta arbete med nationella planen. Oaktat vem som sitter i maktposition har vi fått flera kvitton på att analysen är värdefull för beslutsfattandet och det politiska arbetet, säger Monica Johansson (S).

Hon menar att En Bättre Sits är unikt i sitt slag. Inget annat samarbete i Sverige involverar och engagerar så många, både i regionala frågor och genom att lyfta blicken och se hur lokala prioriteringar har storregional och internationell bäring.

–  Åtta av tio resor i Sverige startar eller slutar i Stockholm. Därmed kan en liten insats regionalt ha stor positiv inverkan på hela landet. Att så många tågresor är kopplade till huvudstaden säger något om hur viktiga våra frågor är, säger Kristoffer Tamsons (M).

Vardagspendlande och godstransporter centrala

En prioriterad fråga inom En Bättre Sits är att knyta samman regionens olika delar. Dels vill man förstärka möjligheten att resa in mot Stockholm, dels förbättra tvärförbindelserna inom regionen för att skapa ett bättre vardagspendlande och  godstransporter.

– Det är också viktigt att göra utblickar mot övriga Sverige och Europa. Dels österut mot hamnarna, dels norrut där det finns mycket gods som ska transporteras till Stockholm-Mälarregionens industrier eller västerut mot Norge, säger Kristoffer Tamsons (M).

Även Internationella direktförbindelser behöver förstärkas, liksom hållbara resor till och från Arlanda. Målet för En Bättre Sits är att flygplatsen ska vara den ledande flygplatsen i Skandinavien och utgöra ett nationellt intresse eftersom den internationella tillgängligheten bidrar till attraktionskraft och näringsetableringar.

Lagt kort ligger

Dessutom ska beslutade åtgärder i tidigare nationella planer gälla. Under devisen ”Lagt kort ligger” har En bättre Sits länge påpekat hur viktigt det att ha en framförhållning och att hålla fast i det som är beslutat, bland annat vad gäller Ostlänken.

– Devisen ”Lagt kort ligger” har fått effekt och det är glädjande att höra till och med infrastrukturministern nämna precis de orden här idag och i andra sammanhang, säger Kristoffer Tamsons (M).

Einar Schuch, regiondirektör Trafikverket Öst, på Mälartinget i Eskilstuna. Foto: Anders Nilsson/Mälardalsrådet.

Det krävs tydliga prioriteringar framåt

Einar Schuch, regiondirektör Trafikverket Öst, instämmer i att kunskapsunderlaget från Mälardalsrådets En Bättre Sits är värdefullt för arbetet med den nationella planen.  

De ekonomiska ramarna för utveckling av transportnätet och underhåll av väg- och järnvägsnätet under planperioden uppgår till 799 miljarder, varav 437 miljarder avsätts till utveckling.  

– Det innebär en ökning med mellan 13 och 24 procent jämfört med nuvarande plan. Utifrån den totala potten tycker jag att fördelningen är välbalanserad. Men inom vissa områden är behoven ofta större än de ekonomiska resurserna så det gäller att få ut så mycket som möjligt av resurserna vi får. Då krävs det tydliga prioriteringar och det får vi genom En Bättre Sits. Utgångspunkten för arbetet är devisen ”lagt kort ligger” och ett fortsatt gott samarbete, säger Einar Schuch.