Nyheter

Brist på kompetens kan försena och fördyra nya stambanor

Arkeologer, lantmätare, järnvägstekniker och erfarna projektledare – det är några av de yrkesgrupper där det finns stor risk för brist på kompetens om Sverige drar igång byggandet av nya stambanor. För att klara bristen behövs samverkan mellan flera parter. Det visar en rapport från Trafikverket som presenterades nyligen. 

Mälardalsrådet har intervjuat Rolf Lundgren, chefsstrateg på Strategisk utveckling hos Trafikverket, om innehållet i rapporten.

Vad är de viktigaste lärdomarna i rapporten? 

- Att risken för brist på resurs- och kompetens behöver tas på allvar men att det också är en möjlighet. En ökad kompetens och sysselsättning kan användas för andra samhällssatsningar framöver. Att rapporten tillsammans med andra rapporter ger ett bra underlag för att diskutera utmaningar brett med olika aktörer för att finna framtida lösningar.

Rapporten beskriver att i 43 yrkesgrupper av de 90 yrkesgrupper som krävs för att bygga nya stambanor kommer det uppstå resurs och kompetensbrist i samband med att nya stambanor byggs. Vilka yrkesgrupper ser ni särskild risk med?   

- Rapporter pekar ut 20 yrkesgrupper där det bedöms vara kvalificerad risk för brist på resurs- och kompetens. Risken finns både i att en hög andel av yrkesgruppen behöver användas vid olika peakar i arbetet samt att det kommer finnas brist på vissa yrkesgrupper under hela projektets gång med att planera och genomföra nya stambanor. Rapporten pekar bl.a ut arkeologer och lantmätare i det förberedande arbetet där det behövs stor del av den tillgängliga yrkesgruppen i Sverige. Utöver bristyrken i den planerade fasen kommer även bristen på järnvägstekniker, installatörer, bantekniker, spårsvetsare, el-, tele- och signaltekniker vara stor under genomförandet av de nya stambanorna. Dessutom kommer det vara svårt att få tag i erfarna projektledare då det finns för få ingenjörer i Sverige.

Hur jobbar Trafikverket med kompetensförsörjning idag och hur kommer det arbetet utvecklas?  

- Trafikverket har idag ett regeringsuppdrag för att stärka kompetensen i framförallt bristyrken inom järnväg som vi arbetar med. Trafikverket har också för första gången fått i uppdrag att beskriva och ge förslag på hur man kan stärka kompetensförsörjningen i den så kallade inriktningsplaneringen som görs inför proposition kring ny nationell plan. Det är positivt och visar att politiken också ser utmaningarna. Vi ser inte att Trafikverket som enskild aktör kan lösa de utmaningar som finns avseende resurs- och kompetens. Samverkan behövs mellan Trafikverket, politiker och andra aktörer.

Hur tror du att kommuner och regioner kan bidra i arbetet med att stärka försörjningen av samhällsbyggare inom infrastruktursektorn? 

- Regioner och kommuner kan bidra på ett positivt sätt bland annat genom att se på tillgångssidan, det vill säga möjlighet till utbildning. För flera av de yrkesgrupper som det råder brist på är det också brist på utbildningsplatser i stora delar av Sverige. Regioner och kommuner kan också bidra i arbetet med att genom sina olika kanaler skapa intresse för de goda framtidsmöjligheter som finns inom sektorn.

 

Nyfiken på att läsa mer? 


Läs den fullständiga rapporten från Trafikverket (Ramböll) klicka här.

Mälardalsrådets publicerade i januari 2020 en rapport om bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn, där bland annat utmaningar kring Ostlänkens kompetensförsörjning tas upp. Läs rapporten här.