Debatt: Järnvägens personalbrist kan lösas med små medel

02 januari 2023
Vid sidan av hårda investeringar behöver kompetenskrisen inom järnvägen hanteras. Bristerna skulle kunna lösas om staten lyssnade på regionerna, skriver politiker i Mälardalsrådet på Dagens Samhälle debatt.

Infrastruktursatsningar debatteras ofta och högt i det offentliga. Men en minst lika viktig fråga är de faktiska förutsättningarna för underhåll och nybyggnation, i form av välutbildad arbetskraft. Här utgör den nu kännbara lokförarbristen, som slår mot trafik i hela landet, bara toppen på ett isberg. Faktum är att järnvägen står inför en omfattande kompetenskris kommande år. I absoluta tal handlar det inte om så stora volymer som för exempelvis vården, men för järnvägens funktionalitet kan några hundra nyckelpersoner vara helt avgörande.

Kombinationen av stora pensionsavgångar, år av bristande utbildningskapacitet samt begränsningar på grund av övningsanläggningarnas lokalisering har skapat en ohållbar situation.

Kompetensbristen slår mot järnvägens funktionalitet och därmed mot tillväxten i hela landet. Att Trafikverket nu fokuserar på utbildningar och övningsanläggningar för att möta branschens behov, där Järnvägscollege blir en viktig del, är positivt – men detta måste kopplas till beslut om investeringar.

Mälardalsrådet har visat att närheten mellan utbildningsorten, arbetsplatsen och de studerandes bostadsort är avgörande för framgångsrik rekrytering. Därför är det olyckligt att Stockholm-Mälarregionen, med stor betydelse för hela landets järnväg, helt saknar utbildningsplatser för bland annat signal- och bantekniker på yrkeshögskolenivå. På andra avgörande områden är utbildningarna för få. Dessutom saknas övningsanläggningar där elever säkert och kvalitativt kan öva på räls.

En vanlig arbetsdag åker 750 000 pendlare över kommungränserna i Stockholm-Mälarregionen. Varje år fraktas 150 miljoner ton gods genom Stockholm-Mälarregionen. Hela åtta av tio tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm. Den nationella planen som fastställdes i somras innehåller visserligen viktiga insatser för Stockholm-Mälarregionen, till exempel fyra spår mellan Stockholm och Uppsala, men vi konstaterar samtidigt att flera prioriterade satsningar saknas. Utan tillräckligt med förare, signaltekniker och bantekniker blir satsningarna dessutom svårare och dyrare att genomföra.

För att stärka järnvägens kompetensförsörjning samarbetar de nio regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna och Värmland i Mälardalsrådets satsning En bättre matchning. I flera rapporter har vi gemensamt visat hur kompetensbristen försenar och fördyrar både nödvändigt underhåll av befintliga spår och nya angelägna järnvägsprojekt. Vi genomför nu en kartläggning av potentiella övningsanläggningar för att därmed bidra med kunskapsunderlag till Trafikverket.

Kommuner och utbildningsanordnare vittnar om att fler utbildningsplatser behövs. Samtidigt har de svårt att på egen hand stå för de investeringar som nya övningsanläggningar kräver. Men ur ett nationellt perspektiv, och sett i relation till de stora investeringarna i infrastruktur och till satsningar på andra kompetensområden, är detta en mindre investering med mycket stora effekter.

I stället för att låta personalbristen bli en flaskhals kan vi och Trafikverket, med gemensamma krafter, skapa ett bättre läge som möter järnvägens ökande kompetenskris. Detta i form av ökad tillgång till övningsanläggningar i Stockholm-Mälarregionen samt starkare incitament att starta nya utbildningar. Då förbättras möjligheterna att dra nytta av de planerade investeringarna. Låt oss tillsammans lösa den verkliga knuten för järnvägens kompetensförsörjning. Det är vi skyldiga dagens och morgondagens pendlare.

Läs debattartikeln på Dagens Samhälle

Kristoffer Tamsons (M)
Regionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet

Irén Lejegren (S)
Regionråd Region Örebro län och ordförande Mälardalsrådets En Bättre Matchning

Therez Almerfors (M)
Kommunalråd Uppsala kommun

Eva Andersson (S)
Regionråd Region Östergötland

Björn-Owe Björk (KD)
Regionråd Region Uppsala

Gustav Hemming (C)
Regionråd Region Stockholm

Stina Höök (M)
Regionråd Region Värmland

Jenny Landernäs (M)
Regionråd Region Västmanland

Monica Johansson (S)
Ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Sörmland

Birgitta Sacrédeus (KD)
Regionråd Region Dalarna

Magnus Svensson (C)
Regionråd Region Gävleborg