Nyheter

Dialogmöte med statssekreterare om stärkt samarbete

Den 8 november hölls ett möte med Malin Cederfeldt Östberg (S), Utbildningsdepartementet, Per Callenberg (S), Näringsdepartementet samt representanter för En Bättre Matchning och två lärosäten. Mötet syftade till att stärka och tydliggöra förutsättningarna för ett fortsatt samarbete mellan Stockholm-Mälarregionens regionalt utvecklingsansvariga och högre lärosäten.

- Det är positivt med den här typen av dialog, sa Malin Cederfeldt Östberg (S). Det ni gör här är samverkan på riktigt och det spelar roll eftersom regeringen inte kan lösa frågorna ensam.
Hur ska vi utveckla lärosätenas samverkansuppdrag, det är något vi funderar på nu. Det är en intressant diskussion att koppla denna fråga till det regionala utvecklingsuppdraget. 


Från mötesdeltagarna togs flera perspektiv på kompetensförsörjning och samarbete upp.

Eva Andersson (S), regionråd Region Östergötland, lyfte fram behovet av ett tydligare uppdrag från regeringen till regioner och högre lärosäten för att stärka samverkan.
- Inom YH-utbildningarna är staten väldigt tydlig med behovet, och vi skulle önska att staten kan vara detta även när det gäller högre utbildning.

- Behovet av kompetens är stort i Stockholm-Mälarregionen som har ett omfattande teknikföretagskluster. ICT-sektorn har allra svårast att rekrytera och därför behövs särskilt fokus på detta område, sa Gustav Hemming (C), regionråd Region Stockholm.

Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd Uppsala kommun och ledamot i Mälardalsrådets styrelse tog upp lärosätenas regleringsbrev som ett sätt att stärka samverkan kring kompetensförsörjningen.
- Regioner och större kommuner behöver ha en bättre dialog med lärosätena och här skulle en ökad tydlighet i lärosätenas regleringsbrev kunna bidra. Ett förslag är att titta på Sveriges Lantbruksuniversitet som har ett något bredare uppdrag med de regionala parterna.

- Vi finns på olika nivåer, både lokalt, regionalt och nationellt, och de berikar varandra, sa Johan Tysk, vice rektor på Uppsala universitet. Som exempel nämnde han samarbetet med Uppsala kommun kring bland annat byggteknikprogrammen i relation till kommunens expansion.

Från Mälardalens högskola var vice rektor för samverkan Helena Jerregård positivt inställd till ett utvecklat samarbete, både med regioner och kommuner men också med andra lärosäten.
- Vi välkomnar samarbete mellan högskolor. Vi saknar alla forskare och borde därför dela på våra resurser.

- Lärosätena skulle kunna se varandra mindre som konkurrenter och samarbeta mer, exempelvis när det gäller etablerandet av specialistsjuksköterskeutbildningar, föreslog Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande i Västmanland.

Det finns en stark efterfrågan på "samverkan på riktigt" och En Bättre Matchning har blivit ett etablerat forum för dialog mellan regionerna och de högre lärosätena i Stockholm-Mälarregionen. Nu fortsätter En Bättre Matchning sitt arbete utifrån tre beslutade inriktningar:

  • En utvecklad samverkan kring kompetensförsörjning mellan lärosäten och regionalt utvecklingsansvariga.

  • Att det regionala behovet av högskolekompetens måste avspeglas i lärosätenas utbildningsutbud.

  • Fortsatt samverkan mellan lärosätena.