Nyheter

Hur främja digital spetskompetens?

Hur kan försörjningen av digital spetskompetens i Sverige utvecklas? Det var temat för Mälardalsrådets seminarium den 25 november i samarbete med Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet. Mötet samlade ett 60-tal deltagare från kommuner, regioner, näringsliv och myndigheter.

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har sedan 2019 ett regeringsuppdrag att analysera och föreslå hur försörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas. Uppdraget pågår fram till oktober 2022, men redan nu finns förslag framme inom tre områden:

• Fördjupat samarbete, t ex inrättande av kompetensråd
• Ökad kunskap, t ex kring dimensionering
• Utbildnings- och forskningssatsningar, t ex omskolning och vidareutbildning

Förslagen presenterades och diskuterades på Mälardalsrådets seminarium den 25 november.

- Det är intressanta förslag och flera av tankegångarna speglar till viss del det vi kommit fram till i vår pilotstudie om IT/datayrken 2019-2020 inom ramen för vårt storregionala samarbete i ”En Bättre Matchning”, sade Irén Lejegren (S), regionråd Örebro län och ordförande för Mälardalsrådets kompetensförsörjningssamarbete En Bättre Matchning. Vi ser behovet av en stärkt samverkan med lärosäten och också att vi tillsammans kan fram underlag om arbetsmarknadens behov för att stärka lärosätenas utbildningsplanering.

- Uppdraget till de två myndigheterna är ett lovvärt initiativ, och det är angeläget att vi samlar oss kring dessa frågor, sade Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör Region Gävleborg. Vi regioner kan bidra med vårt perspektiv och komplettera den nationella bilden. När det gäller förslaget om samverkansråd är det viktigt att ta vara på det som redan finns, t ex IT-kompetensrådet och Digitaliseringsrådet.

Även näringslivsrepresentanter deltog och gav sin syn på förslagen.

- Vi är överlag positiva till förslagen och det helhetsperspektiv som har tagits, sade Ana Andric, TechSverige. Digitalisering är centralt och behöver genomsyra hela utbildningskedjan. Det är också nödvändigt att satsa på forskning och utveckling och stimulera till samverkan med näringslivet.

Flera lärosäten var representerade, däribland KTH.

- Förslagen att ta fram olika typer av kunskapsunderlag är bra, och det behövs arenor för att diskutera frågor som exempelvis dimensionering, sade Johan Blaus, head of strategic partnerships KTH. Det är komplexa frågor och långa ledtider inte minst om man ska sätta upp en ny utbildning.

- Det viktigaste kring uppdraget är kanske just initiativet, att få en bred samling och att frågorna kommer upp på agendan, sade Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd Uppsala kommun och ledamot i Mälardalsrådets styrelse. Tidigare fanns en rörlighet av IT-kompetens mellan olika sektorer i samhället som gav en naturlig kompetensutveckling. Denna behöver återupprättas som en del av utvecklingen av digital spetskompetens.

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet slutredovisar sitt uppdrag i oktober 2022.