Nyheter

Arbetsmöte mellan regioner och högskolor

Fortsatt arbete med regionens högskolor och universitet kring kompetensförsörjningen.

Den 18 september genomfördes det andra mötet mellan regioner och högskolor i Stockholm-Mälarregionen inom ramarna för Mälardalsrådets process En Bättre Matchning. Syftet med arbetet är att få till en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud.

Mötet syftade till att konkretisera det fortsatta samarbetet med att ta fram gemensamma kunskapsunderlag om arbetsmarknadens behov och hur dessa kan användas för konkret nytta. Sex lärosäten deltog på mötet tillsammans med politiker och tjänstepersoner från de sju regionerna som ingår i samarbetet.

- Den här processen är viktig och underlagen är ett första viktigt steg i ett gemensamt arbete, sa Mats Danielson, rektorsråd på Stockholms universitet.

Regionstyrelsens ordförande i Sörmland Monica Johansson (S) betonade styrkan i att samla sig storregionalt och enas i en gemensam samsyn kring kompetensförsörjningsfrågan.

Den politiska styrgruppen för samarbetet sammanträder den 31 oktober där beslut kommer tas för det fortsatta arbetet.

Klicka här för att se bilder från dagen på Mälardalsrådets Facebook-sida.