Nyheter

Konkret nytta med En Bättre Matchning

”Jag tror att vi genom En Bättre Matchning kan vi vara med och utveckla formerna för hur samverkan kring utbildningsutveckling med externa aktörer ska och kommer att se ut i framtiden” 

En Bättre Matchning är det storregionala samarbetet mellan regioner och högre lärosäten i Stockholm-Mälarregionen. Samarbetet syftar bland annat till att gemensamt ta fram kunskapsunderlag om arbetsmarknadens behov som kan stärka lärosätenas utbildningsplanering. 

Vi har pratat med Johan Blaus, ansvarig för strategiska partnerskap på KTH och aktiv inom Mälardalsrådets arbete med strategisk kompetensförsörjning i samarbetet En Bättre Matchning.  

Vad har KTH sett för nytta av samarbetet hittills?    

Vi har fått igång en tydlig dialog kring frågor gällande kompetensförsörjning som vi inte tidigare haft. Vi har också sett behovet av att tydligare se frågan i ett storregionalt perspektiv.  

En annan konkret nytta vi ser med En Bättre Matchning är att det löper parallellt och har flera gemensamma beröringspunkter med projektet MERUT. I projektet arbetar vi tillsammans med sex andra lärosäten för att ta fram metoder och verktyg för att synliggöra och bedöma utbildningars samhällsrelevans. 

Hur kan samarbetet stärka ert arbete med utbildningarnas koppling till arbetsmarknadens behov? 

Mer övergripande kommer vi på ett mer kvalificerat sätt väcka och besvara frågan ”vad för typer av underlag behövs för att starta och utveckla våra program på KTH?På sikt kommer detta kunna stärka våra möjligheter att på ett systematiskt och tydligt sätt visa våra utbildningars relevans till arbetsmarknadens behov i de kvalitetsgranskningar Universitetskanslersämbetets genomför.   

Vad kommer samarbetet att vara om 5 år och vad vill KTH med samarbetet långsiktigt? 

Jag tror att vi genom En Bättre Matchning kan vara med och utveckla formerna för hur samverkan kring utbildningsutveckling med externa aktörer ska och kommer att se ut i framtiden. Detta kan till exempel innebära att våra utbildningsledare får bättre underlag med utifrånperspektiv för att etablera och utveckla utbildningar. Tack vare samarbetet finns det möjlighet för att nå ut mer storregionalt, inte bara för rekrytering utan också för olika projekt och examensjobb.