Nyheter

Nina Widmark

Ny mätning av innovationskraften i offentlig sektor

Nu pågår planeringen av en ny mätning av innovationsförmågan i offentlig sektor, den så kallade Innovationsbarometern. Mälardalsrådet deltar i referensgruppen tillsammans med bland andra Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Göteborgs stad. Vinnova leder arbetet där det för närvarande pågår utformning av enkäter som kommer att skickas ut i början av 2021.

Innovationsbarometern är en undersökning som mäter innovation i offentlig sektor, hos kommuner, regioner och på nationell nivå, med syftet är att ge en helhetsbild av innovationsutvecklingen i landet.

Nina Widmark, projektledare för Innovationsbarometern på Vinnova, berättar om arbetet:

Hur kommer det sig att Vinnova engagerar sig i Innovationsbarometern?

- Innovation är nödvändigt för att offentliga verksamheter ska kunna utföra sina uppdrag och bidra till att möta samhällsutmaningar. Ett viktigt underlag är möjligheten att bättre förstå innovation i offentlig sektor – vad som pågår, vilka värden det ger samt hur man själv och andra arbetar. För Vinnovas del vill vi få in underlag för att bättre kunna designa insatser för offentliga aktörer. Innovationsbarometern utförs i övriga nordiska länder i liknande versioner och vi samverkar i det sammanhanget.

Hur ser du på medverkan från parterna i referensgruppen?

- Om Innovationsbarometern ska leverera önskad nytta är det fundamentalt att utvecklingen av enkäterna görs tillsammans med offentliga verksamheter och företrädare för sådana. Vi är därför mycket glada för det arbete som Mälardalsrådet gör i referensgruppen, tillsammans med SKR, Göteborgs stad och Migrationsverket. Mälardalsrådets representanter bidrar på möten och stöttar utvecklingen genom att ta in åsikter och reflektioner från sina medlemmar, vilket är värdefullt.

 Vad tror du att en återkommande innovationsmätning kan bidra med för nytta?

- Om Innovationsbarometern kan medverka i att skapa en bättre förståelse om hur innovation ser ut i offentlig sektor så möjliggör det förändring i hur man arbetar. Det gäller både i enskilda offentliga organisationer, hos samverkansorgan och på statlig nivå. En återkommande Innovationsbarometer skulle också ge möjlighet att följa utvecklingen över tid. Förhoppningsvis kan man på så sätt dra vissa slutsatser om vad som verkar fungera.

Finns det något resultat från undersökningen som du är extra spänd på att ta del av?

- Det finns så många intressanta aspekter att det är svårt att välja. Just nu är jag nog mest intresserad av en övergripande fråga, snarare än enskilda resultat. Det är möjligheten att kunna koppla Innovationsbarometern till andra innovationsinitiativ – till exempel inom innovationsledning eller innovationstävlingar och -upphandling. Det är genom sådana kopplingar som jag tror att den största nyttan kan skapas.

Innovationsbarometerns enkäter beräknas gå ut till kommuner, regioner och till den nationella nivån i början av 2021.