Riksdagsseminarium: Lokala lärcentra kan ge fler lärare

03 juni 2022
Hur ökar man genomströmningen av lärare för att säkra framtidens lärarförsörjning? Mälardalsrådet samlade den 1 juni riksdagsledamöter från Stockholm-Mälarregionen samt Utbildningsutskottet till ett seminarium för att presentera en ny rapport och diskutera frågorna.  

Värdar var Gunilla Svantorp (S), ordförande Utbildningsutskottet och
Josefin Malmqvist (M), ledamot Utbildningsutskottet. Från Mälardalsrådets politiska styrgrupp för En Bättre Matchning medverkade regionråden Irén Lejegren (S), Region Örebro län, Gustav Hemming (C), Region Stockholm och Magnus Svensson (C) Region Gävleborg. Per-Olof Brehmer, vicerektor för samverkan på Linköpings universitet, medverkade med perspektiv från akademin.

Enligt Skolverkets prognos från 2021 kommer det saknas omkring 12 000 behöriga lärare och förskollärare fram till år 2035. Stockholm-Mälarregionen är totalt sett välförsörjd på utbildningsplatser men en låg genomströmning och låg attraktivitet gör att för få blir lärare.

En arena för kommuner, regioner och lärosäten
–  En Bättre Matchning är en arena för samarbete med universitet och högskolor, för kommuner och regioner, sade Irén Lejegren (S). Här kan vi gemensamt lyfta utmaningar kopplat till kompetensförsörjningsfrågorna. Vi jobbar gemensamt med utveckling inom kompetensförsörjningsfrågor för att höja kunskapen hos beslutsfattare på kommunal, regional och nationell nivå och stärka samverkan med lärosätena.

–  I En Bättre Matchning försöker vi komma in tidigt i värdekedjan när det kommer till kompetensförsörjning. Stärkt lärarförsörjning är ett av våra tre prioriterade fokusområden.  Lärarförsörjningen är nyckeln till all kompetensförsörjning. Klarar vi inte lärarförsörjningen får vi problem inom alla yrkeskategorier, underströk Gustav Hemming (C).

Vikten av lokalt förlagd utbildning
En av faktorerna bakom andelen behöriga lärare i en kommun är den geografiska närheten till ett lärosäte. Tidigare undersökningar har visat att lärarstudenter söker sig till lärosäten i hemregionen och att de även efter genomförd utbildning blir kvar i regionen. I län och kommuner som har längre till ett lärosäte är andelen behöriga lärare också lägre. Lokala lärcentra kan därför vara ett verktyg för att möta utmaningen med lärarbristen.

– Utbildning är något som man ska ha tillgång till oavsett var men bor. Människor ska inte behöva flytta för att ges möjlighet att studera till de vanligaste yrkena. Vi måste fånga upp även de som väljer att inte flytta från hemorten till de yrkena som det är brist på, sade Gunilla Svanberg (S).

– Examinationsgraden är högre för studenter som antas via lärcenter. Det finns framför allt två anledningar till detta: förutsättningar och personlig drivkraft. Kommuner med lärcentra är mer aktiva i att skapa platser för verksamhetsförlagd utbildning och engagemang för utbildningen i närområdet. De som väljer att läsa på lärcentra har även starkare motiv till varför de börjar utbildningen och därmed motivation till att slutföra den, framhöll Per-Olof Brehmer från Linköpings universitet.

Långsiktighet en förutsättning
Magnus Svensson (C) lyfte fram behovet av långsiktighet, både ur ett lokalt och ett nationellt perspektiv.

– Att bygga upp lärcentra och den typen av lokalt förankrad utbildning tar oerhört många år och kräver långsiktiga medel. Detta behövs för att skapaen långsiktig hållbarhet och utveckling.

Josefin Malmqvist (M) avslutade seminariet med att tacka för de många kloka inspel som givits.

– Det är viktigt och uppskattat att ta del av allas erfarenheter och det är en fråga som ligger högt på Utbildningsutskottets agenda. Vi ser fram emot att fortsätta dialogen framöver kring vad vi kan bidra med och kring hur vi med gemensamma krafter kan säkerställa att vi får fler lärare runt om i Sverige.

Om En Bättre Matchning
En Bättre Matchning är det storregionala samarbetet i Stockholm-Mälarregionen inom strategisk kompetensförsörjning mellan regionalt utvecklingsansvariga de nio länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna och Värmland. Inom ramen för samarbetet har flera rapporter tagits fram som beskriver kompetensförsörjningen inom läraryrken, samhällsbyggnad och IT/datayrken. Läs mer på www.enbattrematchning.se