Nyheter

Samarbete mellan länen kan stärka kommunernas lärarförsörjning

Intervjuer med förvaltningschefer från 16 kommuner och två kommunalförbund har genomförts för att ta reda på hur storregionalt samarbete mellan kommuner, regioner och lärosäten kan stärka lärarförsörjningen.

Ett av de politiskt prioriterade områdena i En Bättre Matchning är att stärka Stockholm-Mälarregionens lärarförsörjning. Hösten 2020 inleddes därför arbetet med en pilotstudie där åtta regioner och lärosäten samt ett tiotal kommuner tillsammans diskuterar lösningar som bara kan bli verklighet genom storregionalt samarbete. Både politiker och förvaltningschefer med ansvar för barn och skola intervjuades om frågor som:

  • Kommunernas samarbete med lärosätena

  • Verksamhetsförlagd utbildning

  • Arbetsintegrerad lärarutbildning


Behov av att föra kontinuerlig dialog med flera lärosäten

Marlene Jörhag (KD), ordförande i programnämnden barn och utbildning i Örebro kommun, betonade hur viktigt det är att föra en dialog med de lärosäten som kan försörja deras behov av lärare:

- Örebro universitet startar tillsammans med Region Örebro län nu upp ett regionalt samverkansråd för lärarutbildningen. Där kommer fokus att ligga på att utveckla de utbildningar som finns men också se över vilka behoven är i kommunerna. Där vi har ett behov av en specifik yrkeskategori eller ämne är det viktigt att samarbeta med sådana universitet som kan erbjuda detta.

“Vi behöver locka fler att bli lärare”

Överlag är man nöjd med samarbetet med sitt närmsta lärosäte, även om man ser förbättringspotential. Anna Lundberg (L), ordförande i grundskolenämnden i Västerås stad, tog upp attraktivitet och kvalité som viktiga beståndsdelar för att klara lärarförsörjningen:

- Generellt behöver vi få in fler som vill bli lärare, vi behöver locka nya och locka tillbaka fler från andra yrken. Jag tror att pandemin kan bidra till att man söker sig tillbaka men det är viktigt att vi upprätthåller kvalitén.

Pandemin kan få fler att vända sig till läraryrket

Mikael Carstensen, programdirektör för Barn och utbildning i Örebro kommun, tog även han upp möjligheter utifrån de varsel som pandemin fört med sig:

  • Många av dem som har varslats kanske är ingenjörer och har kunskap i matematik och fysik och som på ett enklare sätt skulle kunna få en kompletterande utbildning för att bli lärare. Dessa skulle vi kunna fånga upp. Om vi samarbetar mellan länen kanske det finns större möjligheter att vi tillsammans kan skapa eller få utbildningar för detta.


Fortsatt arbete för stärkt lärarförsörjning i Mälardalsrådet

Arbetets första etapp kommer att avslutas med ett gemensamt möte den 18 februari där förvaltningschefer och politiker från kommuner tillsammans med regionala politiker och tjänstepersoner samt representanter från lärosätena i regionen deltar. Arbetar du med lärarförsörjningen i någon av Stockholm-Mälarregionens kommuner och vill veta mer? Hör av dig till din region eller till Mälardalsrådets kansli.

Om En Bättre Matchning

Det storregionala samarbetet En Bättre Matchning koordineras av Mälardalsrådet och består av åtta regioner. Arbetet leds av en politisk styrgrupp vars ledamöter har ansvaret för det regionala utvecklingsuppdraget. Målet är att stärka dialogen mellan högskolor och universitet i frågor gällande strategisk kompetensförsörjning.