Nyheter

Hur stärker vi lärarförsörjningen i Stockholm-Mälarregionen?

Den 18 februari samlades 8 lärosäten, 15 kommuner, 6 regioner samt representanter från UKÄ och SKR för att inom samarbetet En Bättre Matchning prata om vad man kan göra gemensamt för att stärka lärarförsörjningen.

En Bättre Matchnings arbete med stärkt lärarförsörjning

Det råder lärarbrist i Stockholm-Mälarregionen. Fram till 2033 behövs 45 000 nya lärare enligt Skolverkets senaste prognos över lärarbristen i Sverige. Inom det storregionala samarbetet En Bättre Matchning har regioner, kommuner och lärosäten arbetat tillsammans sedan hösten 2020 med statistikinhämtning och intervjuer för att få en bättre bild av hur lärarförsörjningen ser ut i Stockholm-Mälarregionen och vad man kan göra för att stärka den.

Slutsatser från höstens arbete diskuterades under resultat- och dialogmötet. Fokus var att hitta områden där ett storregionalt samarbete kan bli aktuellt.

- Jag kan konstatera att det finns enighet i att jobba storregionalt med lärarfrågan och att det kan ge stora vinster. Vårt uppdrag blir att skapa en helhet och komplettera, inte ersätta det som redan görs på kommunal och regional nivå, sade Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland och ledamot i En Bättre Matchnings politiska styrgrupp i sin summering av mötet.

Tre områden diskuterades specifikt under mötet:

  • Ökad genomströmning:
    Vidareutveckla stöd för rekrytering av ”nya” målgrupper. Till exempel genom att kartlägga vilka studenter som hoppar av lärarutbildningen och varför och därigenom bidra till ökad förståelse storregionalt.

  • Arbetsintegrerad lärarutbildning:
    Stärka förutsättningarna för arbetsintegrerad lärarutbildning för att öka omfattningen. Det skulle kunna handla om att arbeta för en ökad statlig ersättning till kommuner.

  • Kunskap om storregionala behov:
    Kartlägga hur det storregionala kompetensbehovet ser ut av lärare för att underlätta för ett stärkt utbildningsutbud.


Resultat

Deltagarna på mötet var eniga om att det som är mest intressant att jobba vidare med storregionalt av de tre områdena är att öka genomströmningen och vidareutveckla stöd för att rekrytera nya målgrupper. En viktig uppgift där regionerna och kommunerna kan lära av varandra menade Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd Region Dalarna och ledamot i styrgruppen för En Bättre Matchning:

- En del av vår uppgift att stärka lärarförsörjningen storregionalt, bör bli att undersöka varför genomströmningen är så låg. Här finns det många goda exempel på hur man motverkar det i vår storregion, som är värda att sprida vidare. Vi kan också lära av mindre lyckade satsningar, så att andra regioner och kommuner inte behöver göra samma misstag.

Fortsatt arbete

Nästa steg blir att den politiska styrgruppen diskuterar möjliga vägar framåt för det storregionala arbetet. Monica Johansson (S) poängterade att mötet inte var slutet på En Bättre Matchnings jobb med stärkt lärarförsörjning i Stockholm-Mälarregionen.

- Vi har fått många värdefulla medskick och inspel som vi kommer att ta med vidare i det fortsatta arbetet.