Nyheter

Breddad rekrytering och infrastrukturprioriteringar i fokus för Greater Stockholm Network

Vad kan Stockholm-Mälarregionen lära av Greater Manchester inom infrastruktur, transporter och kompetensförsörjning? Det var temat för mötet i Greater Stockholm Network den 25 september. På programmet stod även samtal om Trafikverkets arbete inför ny nationell transportplan och Stockholm-Mälarregionens gemensamma prioriteringar. Deltog gjorde representanter från akademi, näringsliv och politik. 

Från Manchester togs inspiration från samarbetet i Greater Manchester/The North inom olika områdensärskilt inom breddad rekrytering. University of Manchester arbetar oerhört systematiskt, både att få fler att söka sig till högre utbildning och att stödja studenterna så att de klarar studierna och får matchade jobb efteråt. Detta gedigna arbete väckte stort engagemang i gruppen under studieresanMikael Östling, prorektor KTH och Fredrik Svensson, utredare Universitetskanslersämbetet informerade kring ämnet samt hur snedrekryteringen till högre utbildning i Sverige ser ut idag 


Tommy Levinsson (S) regionråd i Region Sörmland presenterade Stockholm-Mälarregionens gemensamma Systemanalys 2020 för effektiva och mer hållbara transporter i Stockholm-Mälarregionen. Systemanalysen kommer lämnas över till Trafikverket 23 oktober. Johan Hjelm från Mälardalsrådets kansli ledde diskussion om den storregionala godsstrategin och det kommande godstransportrådet.  

Mötesordförande var Aida Hadzialic (S), Region Stockholm och sammankallande i styrgruppen för Greater Stockholm Network