Nyheter

Pressmeddelande: Brist på kompetens slår mot transportplanen

Trafikverket presenterade den 30 november sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2022–2033. Förutom klassiska frågor som vilka infrastrukturinvesteringar som bör prioriteras i Sverige kommande tioårsperiod tar Trafikverket också upp frågan om kompetensförsörjning. Planförslaget innehåller flera förslag för att stärka landets försörjning av samhällsbyggare, med hänvisning till Mälardalsrådets arbete.

- Vi välkomnar att Trafikverket i planförslaget tar upp behovet av en fungerande kompetensförsörjning för samhällsbyggnadssektorn. Detta är ett område som vi har lyft fram gemensamt i Mälardalsrådet genom vårt politiska samarbete mellan nio regioner. Kompetensförsörjningen riskerar att bli en flaskhals för hela transportplanen, säger Irén Lejegren (S) regionråd i Region Örebro län och ordförande i Mälardalsrådets kompetensförsörjningsarbete En Bättre Matchning.

Ett konkret förslag från Trafikverket är inrättandet av ett nationellt kompetensråd. Rådet ska agera som rådgivande samverkansforum för att skapa en samsyn mellan lärosäten, större skolmyndigheter, branschen m.fl. gällande dimensionering och innehåll på samhällsbyggnadsutbildningar. I Trafikverkets underlag hänvisas till Mälardalsrådets rapport om bristen på samhällsbyggare.

- Vi delar bilden att det behövs ett nationellt kompetensråd för infrastruktursektorn med berörda parter, i likhet med vårdkompetensråden, säger Irén Lejegren (S). Vi är glada över att Trafikverket har uppmärksammat vår rapport med förslaget kring kompetensråd. Från vårt eget arbete vet vi att så många som 85 procent av de studenter som avslutade sin högskoleutbildning i vår region fyra år senare fortfarande är kvar. Arbetsmarknaden är till stor del regional och storregional, därför behövs även storregionala kompetensråd.

Trafikverket vill också se på förutsättningarna att starta en eller flera branschskolor för järnvägsbranschen. Skolorna ska genom samverkan med andra utbildningsaktörer bidra till att höja kvaliteten på dessa typer av utbildningar.

- Vi ser gärna en etablering av fler utbildningsplatser för branschen i Stockholm-Mälarregionen, säger Irén Lejegren (S). Här bor nästan hälften av landets befolkning, och många stora infrastrukturprojekt genomförs i regionen. Här finns också mer än hälften av landets lärosäten, så det finns goda möjligheter till samarbeten.

Ta del av Mälardalsrådet pressmeddelande om Trafikverkets förslag till nationell plan 

Läs Trafikverkets underlagsrapport, Kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen där bland annat Mälardalsrådets förslag tas upp 

En Bättre Matchning
En Bättre Matchning är Mälardalsrådets samarbete inom strategisk kompetensförsörjning. I En Bättre Matchning samarbetar nio regioner för att stärka kompetensförsörjningen av högskoleutbildade inom tre prioriterade yrkesområden, lärare, IT/Data-yrken och samhällsbyggare. Läs mer på www.enbattrematchning.se  

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se