Debatt: Bristande infrastruktur hindrar vår gröna nystart

15 november 2021
Våra sju regioner vill ta på sig ledartröjan i den gröna trafikomställningen, men den bristande infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen hindrar vår gröna nystart efter pandemin. Växelfel och slitna spår drabbar pendlarna, företagen och inte minst klimatet. I höst presenterar Trafikverket sitt förslag till nationell transportplan. Nu måste infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen prioriteras, det tjänar alla på, skriver de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits på Dagens samhälle debatt.

Under de kommande månaderna avgörs framtidens infrastruktur. I höst presenterar Trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 och i vår väntas regeringen ta beslut om planen. Mycket står på spel för pendlarna, företagen och inte minst klimatet. Transporterna inom landet utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Om fler väljer att parkera bilen och i stället reser med kollektivtrafiken skapas stora klimatnyttor. Men då måste pendlarna kunna lita på att tåget går som tåget.

Stor klimatnytta när pendlarna väljer tåget
I Stockholm-Mälarregionen bor nästan hälften av Sverige befolkning, hälften av Sveriges BNP skapas här och 750 000 pendlar över kommungränserna för att komma till jobbet varje dag. För att regionen ska klara kompetensförsörjning och matchning måste underhållet och infrastrukturen hålla samma takt som arbetsmarknadsutvecklingen. Idag slår trasiga spår och växlar direkt mot tågpendlarna. Främst kvinnor, som är den grupp som i störst utsträckning reser kollektivt.

Köbildningar, förseningar och inställda tåg beräknas kosta samhället över 6 miljarder kronor per år bara i Stockholms län. Med ständiga trafikstörningar fungerar inte tågpendlingen och vardagspendlarnas livspussel försvåras. Om staten skulle öka sina satsningar på att utveckla transportnätet där det bor människor och många tar tåget till jobbet skulle klimatnyttan snabbt stegras. En ny rapport från Mälardalsrådet visar att satsningar på en hållbar och effektiv transportinfrastruktur i Stockholm-Mälarregionen skulle leda till en ökad klimatnytta på över 8,5 miljarder kronor.

Investerar 16 miljarder i den gröna trafikomställningen
Vi vill ta ledartröjan i den gröna trafikomställningen. Våra sju regioner – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland – samarbetar i Mälardalsrådet för hållbara och effektiva transporter och prioriterar gemensamt för att regeringen och Trafikverket ska vara säkra på vilka infrastruktursatsningar som leder till störst nytta. Vi är eniga om att det behövs en övergripande satsning på spåren i Stockholm-Mälarregionen för att kunna upprätthålla regionaltågstrafiken och begränsa förseningar som snabbt sprids vidare i landet. 8 av 10 tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm.

Vår klimatambition är konkret. Tillsammans investerar våra regioner över 16 miljarder kronor i nya tåg för den storregionala kollektivtrafiken. Med det gemensamma tågbolaget Mälardalstrafiks nya Mälartåg blir det enklare och smidigare att resa till studier och jobb över länsgränserna. Nu måste Trafikverket matcha vår ambition för tågtrafiken. I ett första steg genom att rusta upp och arbeta smartare med det befintliga järnvägsnätet. Vi vill särskilt lyfta fram följande insatser:

  • Prioritera pendlarna. När både långväga trafik och pendlarnas regionaltåg trängs på spåren måste vardagspendlarna prioriteras. Idag har långväga tåg företräde när Trafikverket planerar tågtrafiken.
  • Förbättra underhållet. Förändra underhållskontrakten så att entreprenadföretagen satsar på förebyggande underhåll, i stället för att rycka ut vid akuta fel.
  • Trimma järnvägsnätet. Små insatser på spåren i Stockholm-Mälarregionen förbättrar tågresandet i hela landet. Det handlar exempelvis om att öka spårkapaciteten i Örebro, åtgärda signalsystemet vid Ransta, byta de slitna växlarna på Nyköpingsbanan eller förlänga en kontaktledning på Uppsala central.

Låt inte bristande infrastruktur hindra vår gröna nystart
Nu avgörs framtidens infrastruktur och vi har en tydlig plan för hur vi vill fortsätta utveckla Stockholm-Mälarregionen med kollektivtrafiken som grund. I samarbete med Trafikverket har vi en unik möjlighet att ge samhället en grön nystart efter Coronapandemin. Men då måste staten vara tydlig och prioritera spåren i vår del av landet. I annat fall kommer bristande infrastruktur hindra vår gröna nystart.

Kristoffer Tamsons (M), ordförande Mälardalsrådet och trafikregionråd Region Stockholm
Monica Johansson (S), vice ordförande Mälardalsrådet och regionstyrelsens ordförande Region Sörmland
Johan Örjes (C), regionråd Region Uppsala
Tommy Levinsson (S), regionråd Region Västmanland
Nina Höijer (S), regionråd Region Örebro län
Martin Tollén (S), förste vice ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland
Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande Region Gotland

Artikeln på Dagens samhälle debatt.