Debatt: Låt inte pendlarna vänta på Fyrspåret

22 januari 2022
Fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm måste byggas klart på överenskommen tid och inte försenas. Otillräcklig finansiering och framskjutna tidsplaner hotar nu fyrspåret när regeringen ska avgöra framtidens infrastrukturinvesteringar i vår. En försening skulle vara ett svek mot pendlarna och slå direkt mot bostadsbyggandet i Stockholm-Uppsalaregionen, skriver kommun- och regionföreträdare i Mälardalsrådet på UNT debatt 22 januari 2022.
Foto: Johan Heimer, UNT samt pressbilder på Kristoffer Tamsons (M), Emilie Orring (M) och Erik Pelling S.

Sveriges största pendlarflöde över länsgräns går i stråket mellan Uppsala, Knivsta, Arlanda, Kista och Stockholm. Varje dag reser tiotusentals pendlare i båda riktningarna. När arbetsmarknaderna i våra regioner växer samman tar vi vårt ansvar för ett hållbart och smidigt resande och investerar 16 miljarder kronor i nya tåg för den storregionala kollektivtrafiken. Kommunerna planerar för ett omfattande bostadsbyggande för att möta den befintliga bostadsbristen och efterfrågan när Stockholm-Mälarregionen växer.

Men då måste vi kunna lita på att staten håller sitt löfte och säkerställer att järnvägssträckan mellan Stockholm och Uppsala byggs ut till fyra spår på utsatt tid.

Sju län står bakom fyrspåret
Under de kommande månaderna avgörs framtidens infrastruktur. Den 30 november presenterade Trafikverket sitt förslag till satsningar på transportinfrastrukturen 2022-2033 och i vår väntas regeringen ta beslut om planen. När resurserna är begränsade och behoven stora behövs tydliga prioriteringar där pengarna gör som mest nytta. I Mälardalsrådets infrastruktursamarbete samarbetar sju regioner – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland för att regeringen och Trafikverket ska vara säkra på vilka infrastruktursatsningar som leder till störst nytta.

Fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm är tillsammans med bland annat E4:an och Hjulstabron några av de prioriteringar som samtliga sju regioner står bakom och som regeringen måste färdigställa. De är viktiga infrastruktursatsningar för Stockholm-Mälarregionen, men även viktiga för tillväxten och transporterna i andra delar av landet. I våra län bor hälften av landets befolkning och hälften av Sveriges BNP skapas här. Här ligger Sveriges internationella flygplats Arlanda och andra viktiga trafiknoder som hela landet är beroende av. 8 av 10 tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm.

Risk för bristande finansiering och försenad byggstart
Att fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm blir klart på utsatt tid är av absolut största vikt för att arbetsmarknaden i Stockholm-Uppsala ska fungera och för att den positiva utvecklingen i landets norra delar ska kunna kopplas ihop med huvudstaden och Arlanda. Det är positivt att Trafikverket har framhållit fyrspårsutbyggnaden inklusive Uppsala Central i sitt förslag till regeringen. Det som oroar oss är den bristande finansieringen och den försenade byggstarten.

Det avtal som har skrivits mellan staten, berörda regioner och kommuner, innebär att fyrspårsutbyggnaden ska vara klar 2034. Som motprestation ska Uppsala och Knivsta kommuner investera i 48 500 nya bostäder till 2050. Den planerade byggstarten angavs tidigare till 2026, men har i Trafikverkets planering skjutits till 2028. På finansieringssidan avsätts endast 2,2 miljarder kronor av 12,9 miljarder kronor fram till 2033. Det är inte ens 20% av finansieringen.

Med Trafikverkets förslag kommer det saknas både tid och pengar för att fyrspåret ska stå klart i tid. Skulle det förslaget bli verklighet vore det ett svek mot regionernas klimatpolitiska, bostadspolitiska och tillväxtpolitiska målsättningar. Och det vore ett svek mot alla pendlare i regionen som förlitar sig på tågtrafiken för att komma i tid till jobbet varje morgon.

En försening av fyrspårsutbyggnaden innebär en samhällsekonomisk kostnad i uteblivna klimatvinster, restidsvinster och orealiserade fastighetsvärden. Totalt handlar det om miljardbelopp enligt en ny rapport från Mälardalsrådet. Nu har regeringen en unik möjlighet att välja väg för framtiden och satsa där nyttan är som störst för transporterna i hela landet. Kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen måste kunna lita på att statens beslut också blir verklighet. Löftena om fyrspåret måste realiseras och järnvägen bli klar i tid.

Kristoffer Tamsons (M), ordförande Mälardalsrådet och trafikregionråd Region Stockholm

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande Region Uppsala och Mälardalsrådets styrelse

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun och vice ordförande Mälardalsrådet

Läs debattartikeln i Upsala Nya tidning

Läs mer om Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits på www.enbattresits.se