Erik Bergkvist (S): Nu utvecklas EU:s transportnät

19 december 2022
Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. 2/3 av alla utrikesresor i landet sker genom länen. Stockholm-Mälarregionen är en viktig del i EU:s transportnät och genom Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete finns det en bred samsyn om hur transportnätet ska utvecklas. Mälardalsrådet har intervjuat Erik Bergkvist (S), europaparlamentariker, inför kommande beslut om framtiden för den transeuropeiska transportpolitiken.
Erik Bergkvist (S), europaparlamentariker och ledamot Utskottet för fransport och turism (TRAN). Foto: Socialdemokraterna.

Sedan en tid tillbaka står TEN-T under revidering och genom Mälardalsrådet har ett flertal samrådssvar lämnats till EU om hur regionen ser på framtiden för den transeuropeiska transportpolitiken (TEN-T).

Det transeuropeiska transportnätet, TEN-T.

Mälardalsrådet har intervjuat Erik Bergkvist (S), europaparlamentariker och ledamot Utskottet för transport och turism (TRAN) om hur arbetet fortsätter. Kommer ett avgörande under vårens svenska ordförandeskap i EU?

1. Berätta om ditt arbete med TEN-T i Europaparlamentet.

Översynen av TEN-T är en av de frågor som ligger mig närmast hjärtat och mina ambitioner. I Sverige har vi många järnvägsförbindelser som fortfarande in på 2020-talet är dåligt utvecklade, där många sträckor behöver uppgraderas till dubbelspår och andra flaskhalsar behöver åtgärdas. Mitt arbete här är att se till att vi får med prioriteringar som är viktiga för Sverige genom att lägga fram ändringsförslag tillsammans med andra kollegor i Europaparlamentet som också värnar om Nordens intressen.

2. Uppdateringen av TEN-T har pågått under en tid. Den 5 december möttes EU:s transportministrar i Bryssel. Hur ser du på att processen går framåt? Kommer ett beslut att fattas under det svenska ordförandeskapet?

Vi hade ett långt uppehåll i arbetet med TEN-T med anledning av COVID-19-pandemin. Nu är parlamentet däremot redo att ta beslut om översynen, och samtliga av de nästan 2000 ändringsförslagen från ledamöterna har nu skickats in. Jag tror att de viktigaste delarna av arbetet kommer utföras i början av nästa år, men eftersom det är stora nationella intressen på spel är det i nuläget svårt att bedöma om vi hinner slutföra arbetet under det svenska EU-ordförandeskapet.

3. Stockholm-Mälarregionen har genom Mälardalsrådet framfört sina synpunkter på hur EU:s transporter ska utvecklas, bland annat när det gäller de urbana noderna, ERTMS och sträckor som Ostlänken och Tvärförbindelse Södertörn. Hur ser du på dessa dokument och vad har du tagit med dig i ditt arbete?

Ett av de viktigaste jobben är att ändra vad vi kan betrakta som urbana noder, som jag lagt fram ett ändringsförslag om. Jag anser att vi bättre bör betrakta platsers verkliga betydelse för transport och logistik, vilket Mälardalsrådet har skrivit om. Vi bör alltså inte bara på antalet invånare utan också hur dessa noder kopplas till industriell verksamhet och lokala och regionala industriella produktions- och leveranskedjor. Jag anser också att det europeiska stamnätet bör omfattas av gemensamma standarder som underlättar för sömlösa transporter. Slutligen vill jag nämna att jag arbetar hårt för att i så hög utsträckning som möjligt inkludera den regionala och lokala nivån i arbetet med TEN-T.

4. Rysslands aggressionskrig i Ukraina påverkar hela Europa. Hur arbetar TRAN för att underlätta transportförbindelserna med Ukraina?

För Ukraina arbetar vi främst med snabba och tillfälliga åtgärder. Varuflödet mellan Ukraina och EU av enorm betydelse för både Ukraina och EU, eftersom det får en direkt inverkan på Ukrainas förmåga till motståndskraft i sitt försvarskrig, samt på priset på varor som säljs på den europeiska marknaden.

Klicka här för att läsa Mälardalsrådets samrådssvar om utvecklingen av det europeiska transportnätet TEN-T (engelska).