Första året med Godstransportrådet

24 november 2021
Arbetet i det storregionala Godstransportrådet var det givna temat för Mälardalsrådets årliga Godsdag den 19 november. Politik, akademi och näringsliv samlades för diskussioner om hållbara godstransporter och för att fira ett första år med Godstransportrådet. Nu väntar konkret verkstad utifrån de två temaområdena Modalt skifte och Elektrifiering.
Kristoffer Tamsons (M) och Helena Sundberg på Godsdagen 2021. Foto: Mattias Bardå.

Dagen inleddes av Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm, som även är ordförande för Mälardalsrådet och Godstransportrådet samt Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm och vice ordförande i Godstransportrådet.

– Trots pandemin har det varit ett fantastiskt första år med Godstransportrådet och det märks att det finns en vilja att samlas och samarbeta. Över partigränser, mellan näringsliv och akademi och mellan regioner och kommuner, sade Kristoffer Tamsons.

Helena Sundberg betonade även hon värdet av att samverka.

– Samverkan ger det vi behöver för att avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga. Mälardalsrådet är otroligt duktiga på att samla den här kompetensen, både på politisk och tjänstemannanivå. Att genomföra förändringar är svårt, därför är det så viktigt att vi är konkreta med vad vi ska göra och hur åtgärderna ska prioriteras, sade Helena Sundberg.

Godstransportrådet för Stockholm-Mälarregionen

Godstransportrådet har etablerats av Trafikverket och Mälardalsrådet för att förverkliga En Bättre Sits Storregionala godsstrategi samt stödja genomförande av Trafikverkets Färdplan för arbetet med överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och till sjöfart.

– Godsstrategin tas vidare genom Godstransportrådet, där flera viktiga delar har tagits upp under årets arbete. Nu kommer ett konkretiserat arbete ske så att det bli verkstad utifrån de två områdena elektrifieringen av godstransporterna och modalt skifte, sade Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet.

Trafikverkets nationella samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, Björn Garberg, och godskorridoren ScanMed RFCs ordförande Linda Thulin var inbjudna talare för att berätta om godsarbetet i ett nationellt och europeiskt perspektiv.

Belastningen på landtrafiken kommer öka och sjöfarten bli allt viktigare, även om pandemin försvårat den samverkan som behövs för omställningen. Det menar Björn Garberg, som inledde sin presentation med att referera till de tillfälliga hinder som pandemin skapat.

– Vårt regeringsuppdrag är att främja överflyttningen från väg till sjöfart och ha en nära samverkan med aktörerna i branschen. Det har inte varit så lätt när man inte har kunnat träffas fysiskt men jag tycker att det har skett framsteg trots allt, sade Björn Garberg.

– Sverige är ju ett litet land och oerhört beroende av import och export för att verksamheter ska kunna växa. Det gör att vi måste samverka internationellt och standardisera vårt arbete. Samtidigt kommer en omfattande omställning krävas om EU:s mål om klimatneutralitet till 2050 ska kunna nås. Vi ska fördubbla gods- och persontransporter på järnväg men också elektrifiera lastbilssektorn. Jag tror inte vi till fullo har förstått vad som krävs för att vi ska uppnå det, sade Linda Thulin.

Under dagen presenterade temagrupperna för elektrifiering och modalt skifte sina förslag till handlingsplaner. Strategisk utbyggnadsplan för laddinfrastruktur, innovationssatsningar och upphandlingsnätverk är några av de aktiviteter som kan bli verklighet.

– Att skapa förutsättningar för elektrifiering är ett långsiktigt arbete och vi utgår från den storregionala godsstrategin och de regionala elektrifieringslöftena, sade Ludvig Elgström, strategisk planerare Trafikverket Stockholm, när han presenterade temaområde elektrifiering.

Presentationerna följdes av gruppdiskussioner där deltagarna på Godsdagen kunde skicka med tankar till det fortsatta arbetet i temagrupperna. Här lyftes bland annat ett önskemål om en strategi för påverkansarbete gentemot till exempel beslutsfattare i regering och riksdag. Från Företagarna lyftes också behovet av att skapa hållbara och enkla lösningar för landets många småföretagare, som inte alltid har samma förutsättningar till omställning som större aktörer.

– Tankar och kreativitet föds när man möter andra. En viktig följd av denna förmiddag är vad vi kan göra av handlingsplanerna och att vi är tydliga med vilka mål och aktiviteter som vi ska prioritera, sade Kristoffer Tamsons (M) när han avrundade dagen och fick medhåll av Helena Sundberg.

Nedan kan du titta på bilder från dagen och se Youtube-sändningen i efterhand.