Nyheter

Fördjupad kartläggning för fler lärare i Stockholm-Mälarregionen

Vilken typ av lärare utbildas i vilka delar av Stockholm-Mälarregionen? Vilka utbildningar saknar och varför? Det är några av frågeställningarna som kommer besvaras i en ny rapport som tas fram i Mälardalsrådets En Bättre Matchning. Målet är att se hur lärarförsörjningen i Stockholm-Mälarregionen kan stärkas.

- I En Bättre Matchning arbetar vi fokuserat med tre yrkesområden där matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad inte fungerar. Det gäller särskilt inom läraryrket. Det är inte bara nödvändigt utan helt avgörande att vi fortsätter att stärka försörjningen av lärare. Fokus är ökad genomströmning, bättre kartläggning och möjligheten att attrahera nya grupper till läraryrket. Här bedömer vi att det storregionala samarbetet kommer bidra till bättre resultat, säger Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län och ordförande En Bättre Matchning.

Arbetet utgår från den pilotstudie som En Bättre Matchning genomförde hösten 2020 till våren 2021. I pilotstudien deltog nio regioner, 22 kommuner, nio lärosäten samt sakkunniga från SKR och UKÄ. Den fördjupade kartläggningen ska svara på var, hur och varför det råder lärarbrist. Arbetet med den fördjupade kartläggningen kommer pågå fram till maj 2022.

Referensgrupp och ledningsgrupp har bildats

För att ta vara på det intresse och engagemang som regioner, kommuner och lärosäten visade under pilotstudien har en ledningsgrupp och referensgrupp bildats. Deras roll är att genom sin expertis bidra till att få en så fullständig kartläggning som möjligt.

Presentation på Mälartinget 2022

Kartläggningen med handlingsplan för fortsatt arbete beräknas vara klar till början av år 2022 och kommer att presenteras på Mälartinget 2022 i Västerås då också Mälardalsrådet fyller 30 år.

Fördjupad kartläggning en av tre prioriterade områden

I En Bättre Matchnings arbete med stärkt lärarförsörjning har tre områden valts ut för fortsatt storregionalt arbete:

  1. Öka kunskapen om hur det storregionala kompetensbehovet av lärare ser ut i syfte att stärka förutsättningarna för ett anpassat utbildningsutbud.

  2. Vidareutveckla stödet till ”nya” målgrupper av studenter i syfte att öka genomströmningen.

  3. Stärka förutsättningarna att erbjuda arbetsintegrerad lärarutbildning i syfte att öka omfattningen på denna utbildning.