Nyheter

Politiska vägval och diskussioner i En Bättre Sits

I Mälardalsrådets En Bättre Sits-process pågår de politiska vägvalsdiskussionerna i arbetet med Systemanalys 2020. Hur ser framtidens resande ut i ett 2030/2050-perspektiv? Hur underlättar den storregionala godsstrategin för näringslivet i Stockholm-Mälarregionen? Hur ger Arlanda och våra hamnar en bättre internationell tillgänglighet och konkurrenskraft? Hur ökar vi robustheten i vår storregionala kollektivtrafik?

Efter ett intensivt år med rapporter och kunskapsunderlag är arbetet nu inne i en sammanfattande fas med strategiska vägval. 70 politiker från kommuner och regioner deltar i arbetet fördelade i fyra temagrupper. Efter årsskiftet kommer temagruppernas slutsatser bilda utgångspunkten när Systemanalys 2016 ska uppdateras till Systemanalys 2020.

Arbetet leds av En Bättre Sits Lilla Gruppen med politisk representation på regional och kommunal nivå från de deltagande länen.

Arbetet bedrivs i fyra politiska temagrupper med nära 20 politiska företrädare i varje grupp: Framtidens resande, Storregional kollektivtrafik, Internationell konkurrenskraft och tillgänglighet samt Storregional godsstrategi. En tjänstemannaberedning med bred representation är knuten till respektive temagrupp.