Nyheter

Pressmeddelande: Nu bildas godsråd i Stockholm-Mälarregionen

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen bildas nu ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen. Det är Trafikverkets region Stockholm och Öst som tillsammans med Mälardalsrådet står bakom det storregionala godstransportrådet. Godstransportrådet ska samla näringsliv, akademi och offentlig sektor i arbetet för ökad hållbarhet och effektivitet i godstransporterna.

- Samverkan är avgörande i arbetet för långsiktigt effektiva och hållbara godstransporter. En viktig utmaning handlar om hur vi ökar andelen gods på järnväg och till sjöss. En annan om hur nya regler och fordon kan bidra till ökad hållbarhet och effektivitet på våra vägar. Transportslagen ska användas tillsammans och där de gör mest nytta. Trafikverkets regioner Stockholm och Öst ser fram mot att en utveckling av det storregionala godstransportrådet ger möjlighet att föra dialog kring uppdraget i den långsiktiga planeringen och de utmaningar som finns i den stora omställning som måste ske såväl på kort som längre sikt, säger Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm.

- I linje med vad regeringen lagt fast i nuvarande nationell plan för infrastruktur är dialogen och lyhördhet för näringslivets behov viktigt att fortsatt utveckla, säger Einar Schuch, regional direktör Trafikverket Öst.

Einar Schuch, regional direktör Trafikverket Öst och Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm


 

 

 

 

 

 

- Under det senaste året har vi i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete tagit fram en storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. Vi behöver hjälpas åt för att påverka lagar och riktlinjer för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för effektiva och hållbara godstransporter tillsammans med näringslivet. Att konkreta steg nu tas mot det storregionala godstransportrådet är mycket glädjande. Nu kommer arbetet att starta upp rent praktiskt. Jag är jätteglad för detta, nu blir det verkstad av den storregionala godsstrategin, säger Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland, som har lett den politiska arbetsgruppen om godsstrategin.

Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland, ordförande i temagruppen Storregional godsstrategi


 

 

 

 

 

 

Vad är ett Storregionalt godstransportråd?
Ett storregionalt godstransportråd arbetar för att utveckla och stärka samverkan mellan de olika trafikslagen. Rådet ska fungera som en länk i regionala samarbeten mellan näringsliv och myndigheter. Syftet med godstransportrådet är att:

  • Utveckla och stärka samverkan mellan olika trafikslag

  • Stärka och utveckla dialogen mellan näringsliv och myndigheter

  • Ökad möjlighet att påverka beslut i tidiga skeenden

  • Verka för bättre användning och välmotiverade kompletteringar av redan befintlig infrastruktur.


Källa: Trafikverket

Smartare godstransporter i Stockholm-Mälarregionen
Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen har Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete tagit fram en storregional godsstrategi. Arbetet har letts av en politisk styrgrupp och involverat akademi och näringsliv. Med utgångspunkt i det storregionala godsstrategiarbetet har Trafikverket gett Mälardalsrådet klartecken att bilda ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen.

En Bättre Sits
En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Läs mer på
www.enbattresits.se

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på
www.malardalsradet.se

Trafikverket
Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Läs mer om Trafikverkets regeringsuppdrag här
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/.