Nyheter

Hur innovativ är Stockholm-Mälarregionen? Innovationsbarometern är igång!

För första gången genomförs en mätning av innovation i offentlig sektor i Sverige. Mätningen genomförs under 2018 av Mälardalsrådet, SKL, Göteborgs stad och Vinnova.

Projektets syfte är att etablera en regelbunden undersökning om innovation i hela den offentliga sektorn och bidra till ökad kunskap om den offentliga sektorns innovationsförmåga i Sverige, ge en helhetsbild av innovationsutvecklingen i landet, inspirera till förbättrad kvalitet och effektivitet i offentlig sektor genom innovation och skapa ett bättre beslutsunderlag till politiker och andra beslutsfattare.


Undersökningen består av två enkäter; en går till ett urval av offentliga arbetsställen och ställer frågor kring förändringsarbete de senaste två åren. En annan enkät med frågor av mer strategisk karaktär går till ledningen i alla kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter. Enkäterna skickas ut i mitten på september och svarstiden sträcker sig ungefär en månad.

Har du tagit emot en enkät? Det är viktigt för oss att du svarar! Ju fler som svarar, desto bättre kommer resultatet att bli och desto mer effektivt kommer vi kunna jobba för att utveckla offentlig verksamhet i Stockholm-Mälarregionen.