Nyheter

Långsiktighet och samverkan i fokus under Godstransportrådets Workshopdag

Hur kan Stockholm-Mälarregionen säkerställa effektiva godsflöden när godstransporterna förväntas öka med 65 procent till år 2040? Hur fortsätter arbetet med att öka andelen hållbara transporter? Under Godstransportrådets Workshopdag genomfördes två workshops för att diskutera utmaningar, möjligheter och knäckfrågor kring elektrifiering och modalt skifte.

Det storregionala godstransportrådet har under våren riktat sitt arbete mot två temaområden: modalt skifte och elektrifiering. Den 23 juni togs nästa steg när representanter för politik, akademi, näringsliv och branschorganisationer samlades för fördjupade diskussioner i två workshops.

Modalt skifte

Under workshopen om modalt skifte var gruppen överens om att det finns stora möjligheter att öka andelen gods på järnväg och sjöfart. Däremot finns utmaningar i vilken typ av gods som lämpar sig för de olika transportsätten och få en mer sömnlös övergång mellan gods som går från järnväg och sjöfart till vägtransporter.

Christan Mineur, strategisk planerare på Trafikverket Öst menar att det finns flera vinster med att flytta över mer gods från ett ofta högt belastat vägnät till järnväg och sjö:

- Vi måste kunna hantera ökningen av godstransporter, och det kan vi inte bara göra genom vägtrafiken, särskilt när vi har andra trafikslag som vi kan använda mer effektivt. Det finns flera vinster med det, inte bara ekonomiska utan även vinster inom hållbarhet, säkerhet och sociala aspekter. Vi har ingen anledning att inte titta på mer gods på järnväg och sjö, säger Christian Mineur.

Elektrifiering

Workshopen om elektrifieringen gav en överblicksbild över vilka projekt som bedrivs inom näringsliv och offentlig sektor. CLOSERs projekt REEL är ett av dessa och samlar en rad aktörer för att testa ett elektrifierat godstransportsystem i Stockholm-Mälarregionen. CLOSER är en neutral samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet och välfungerande logistik.

Andreas Josefsson, projektledare på CLOSER berättar att aktörerna inom REEL är engagerade och vill utöka projektet:

- 60 procent av alla godstransporter på väg är regionala, därför fokuserar vi på just det. Med tester och data från verklig miljö hoppas vi att genom projektet bana väg för storskalig elektrifiering för tunga transporter. Tack vare det stora intresset har vi lämnat in ansökan för att öka testet ytterligare med ett 40-tal nya lastbilar. Aktörerna hade nog velat ha än fler, men vi måste lägga oss någonstans för att senare skala upp, säger Andreas Josefsson.

Godstransportrådets arbete går nu vidare med en fördjupad tjänstepersonsberedning utifrån de två temaområdena. Underlag presenteras på Godstransportrådets nästa möte den 17 september.

Läs mer om Godstransportrådet på Godstransportrad.se